2023-08-23 14:48:55

Uuring: Avalik sektor vajab tööandjana paremat mainekujundamist!

16.06.2016

Avalik sektor vajab tööandjana paremat mainekujundamist

Eesti personalijuhtimise üheks suureks väljakutseks praegu ja tulevikus on see, et tööandjatel tuleb üha enam leida viise, kuidas ennast tööotsijate jaoks atraktiivsemaks teha. Motivatsioon töötamiseks tuleb küll inimese seest, aga tööandja saab luua keskkonna, mis toetab inimese motivatsiooni antud ettevõttesse või asutusse tööle asuda ja seal pühendunult ka töötada.
Alates 1980. aastatest on avalik sektor kogu maailmas olnud tugeva surve all seoses tõhususe ja tulemuslikkuse parandamisega. Tulemusena on avaliku sektori organisatsioonid järjest rohkem hakanud mõtlema sellele, kuidas mõõta tulemusi ja suurendada produktiivust. Kahjuks toodi aga juba mitukümmend aastat tagasi teoreetilistes allikates välja, et avaliku sektori töötajad ei ole tööülesannete täitmisel niivõrd paindlikud ja on võrreldes erasektori töötajatega ettevaatlikumad ja vähem innovaatilised ning taoline arvamus on kandunud edasi ka indiviidi tasandile.

"Erasektori ettevõttesse on töötajate värbamisel eelistatud erasektori töökogemusega tööotsijad."

87,4% erasektori tööandjatest leidsid uuringus, et erasektoris töötavad inimesed on rohkem tulemustele orienteeritud kui avaliku sektori töötajad ning 62,7% vastanutest leidsid, et ka erasektori töötajate palgaootused on kõrgemad kui avaliku sektori töötajatel. Lisaks arvasid koguni 79,5% erasektori tööandjatest, et avalikus sektoris töötanutel on erasektori kiire töötempoga raske kohaneda. Veelgi enam leidsid üle poole (63,4%) vastajatest, et erasektori ettevõttesse on töötajate värbamisel eelistatud ka erasektori töökogemusega tööotsijad.

Praegusel hetkel ei eristu avaliku sektori organisatsioonid töövõtja jaoks üksteisest piisavalt ning mainekujundamisega ei ole süsteemselt tegeletud. Avaliku sektori organisatsioonid peaksid olema avatumad ja sihtrühmale suunatud, et võimaldada töövõtjal teatud organisatsiooniga samastuda,“ leidis uuringu autor, CV Keskuse värbamisosakonna konsultant Minna-Maria Lõbus.
Avalik sektor on tegelikkuses töövõtjatele atraktiivne, kuid neid atraktiivsusi ei ole siiani piisavalt kommunikeeritud ega mainekujundusega tegeletud ning see võib omakorda mõjuda negatiivselt hoiakutele. Hoiakute muutmiseks tuleks avalikkusele rohkem rääkida avalikus sektoris töötamise plussidest, milleks on näiteks stabiilne ja kindel töökoht, arenemisvõimalused, võimalus teha missiooniga tööd. Samuti on vajalik tööandjatele selgitada kuivõrd oluline on jätkusuutlikkuse tagamiseks, praeguses tööturu olukorras, olla tööturul avatud erinevatele võimalustele, väärtustada kogemust mõlemast sektorist ning soodustada tööjõu liikumist kahe sektori vahel,“ leiab Lõbus.