2023-08-23 14:48:55

Kaebused

Viimati muudetud: 18.03.2024

CV Keskuse platvormi toimimise kaitsmiseks ja parandamiseks julgustame kasutajaid teatama igasugusest sisust, mida võib pidada ebaseaduslikuks vastavalt Digiteenuste määrusele.

Sisu on ebaseaduslik kui see:

 - on iseenesest vastuolus mis tahes Euroopa Liidu või Eesti õigusaktidega;
 - viitab Euroopa Liidu või Eesti seaduse rikkumisele;
 - rikub CV Keskuse kasutustingimusi või privaatsuspoliitikat.


CV Keskuse sisemine sisu raporteerimise teavitus- ja meetmete võtmise mehhanism on kättesaadav siin: Teavitus- ja meetmete võtmise mehhanism.


Teavitus peab sisaldama järgmisi elemente:

 - Piisavalt selge selgitus selle kohta, miks peate sisu ebaseaduslikuks.
 - Selge viide kõnealusele sisule. Seda võib saavutada sisu konkreetse URL-aadressi või piisava koguse lisateabe lisamisega, mis võimaldaks sisu kindla tuvastamise.
 - Teie nimi ja e-posti aadress (välja arvatud direktiivi 2011/93/EL artiklites 3-7 osutatud õigusrikkumistega seotud teadete esitamisel, mille puhul on võimalik anonüümseid teavitusi esitada aadressil info@cvkeskus.ee).
 - Deklaratsioon, milles kinnitate oma heauskset veendumust, et teavituses sisalduv teave ja väited on tõesed ja täielikud.


Kui olete esitanud teavituse, algatab CV Keskus järgmise sisemise uurimismenetluse:

1. CV Keskus vaatab iga teavituse läbi ja teavitab vastava teavituse esitajat uurimise tulemustest.
2. Kui tuvastatakse, et tegemist on ebaseadusliku sisuga, kustutatakse sisu ja sisu avaldajat teavitatakse sisu kustutamisest/piiramisest.
3. Sisu avaldajad võivad otsuse vastu esitada kaebuse 6 kuu jooksul pärast CV Keskuse poolt otsuse tegemist. Nad saavad seda teha, taotledes sisu korduvat kontrollimist. Sellised taotlused saab esitada CV Keskuse sisemise kaebuste menetlemise süsteemi kaudu, mis on kättesaadav siin: Ettevõttesisene kaebuste menetlemise süsteem. Kui on vaja lisateavet, jätab CV Keskus endale õiguse nõuda lisateavet kaebuse kohta. Kõiki kaebusi käsitletakse hoolikalt. Kaebuse saatjat teavitatakse otsusest niipea, kui CV Keskus on otsuse teinud. Kui otsus erineb enne kaebuse esitamist tehtud esialgsest otsusest, teavitatakse sellest ka esialgse aruande saatjat.


Kohtuväline vaidluste lahendamine

 - Otsuse läbivaatamisel võib taotleda kohtuvälise vaidluse lahendamist.

 - Sellised kohtuvälised vaidluste lahendamise asutused on sertifitseeritud organid, mis tegutsevad sõltumatult ja eelarvamusteta. Sellised asutused peavad olema ELi liikmesriikide poolt selgesõnaliselt sertifitseeritud. Sellise menetluse algatamise ainus tingimus on, et te peate esmalt püüdma vaidlusaluse küsimuse lahendada otse CV Keskusega ja kasutama ära kõik olemasolevad sisemised õiguskaitsevahendid. Eesti tarbijatele mõeldud asjakohase kohtuvälise vaidluste lahendamise asutuse leiate siit: Tarbijavaidluste komisjon | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Kohtumenetlus

 - Otsuse ja/või vaidlustusotsuse vastu võib algatada kohtumenetluse.