KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused (Kasutustingimused) reguleerivad veebikeskkonna www.cvkeskus.ee , www.cvmarket.lv ja www.cvmarket.lt (Veebikeskkond) kasutamist. Veebikeskkonna moodustavad mistahes dokumendid (sh pildid, videod jne), mis on kättesaadavad domeeni cvkeskus.ee, cvmarket.lv või cvmarket.lt või nende alamdomeenide kaudu, ning Veebikeskkonna kasutamiseks vajalikud andmebaasid.
1.2. Kasutustingimused on kättesaadavad Veebikeskkonnas aadressil https://www.cvkeskus.ee/agreements.php.
1.3. Veebikeskkonna omanik ja haldaja on CV Keskus OÜ (registrikood: 11325768; asukoht: Mustamäe tee 46, Tallinna linn, Harju maakond, 10621; telefon: 6 997 610; e-post: info@cvkeskus.ee; edaspidi: CV Keskus).
1.4. Veebikeskkonna kasutajaks (Kasutaja) on iga isik, kes kasutab Veebikeskkonda.
1.5. Kasutustingimuste mõistes on Veebikeskkonna kasutamine mistahes Veebikeskkonna moodustava dokumendi allalaadimine, avamine või muul viisil töötlemine.
1.6. Veebikeskkonna kasutamise eelduseks on Kasutustingimustega nõustumine. Kui Kasutaja Kasutustingimustega ei nõustu, siis ei ole Kasutajal õigust Veebikeskkonda kasutada. Kasutajal on õigus kasutada Veebikeskkonda üksnes kooskõlas Kasutustingimustega.
1.7. Veebikeskkonda kasutama asudes sõlmib Kasutaja CV Keskusega lepingu (Leping), mille tingimused sisalduvad Kasutustingimustes.
1.8. CV Keskus pakub Veebikeskkonna vahendusel Kasutajale erinevaid teenuseid (Teenused). Juhul kui Kasutaja ja CV Keskus lepivad Teenuse kasutamiseks kokku täiendavad tingimused, siis reguleerivad Kasutustingimused Teenuse kasutamist niivõrd kuivõrd need ei ole vastuolus täiendavate tingimustega.

2. Veebikeskkond ja selle kasutamine

2.1. Veebikeskkond võimaldab Kasutajal saada informatsiooni tööpakkumiste ja CV-de kohta ning muud töötamisega seotud teavet. Samuti on Kasutajal õigus avaldada Veebikeskkonnas oma CV, tööotsimiskuulutus või tööpakkumine.
2.2. Veebikeskkonna kasutamine on Kasutajale tasuta, välja arvatud kui Kasutustingimustes või Teenuse tingimustes on kokku lepitud teisiti. Tasuliste Teenuste eest makstava tasu suurus lepitakse kokku Lepingus, tasu kokkuleppe puudumisel lähtutakse Veebikeskkonnas avaldatud hinnakirjast. Tasuliste teenuste korral tekib Kasutajal tasu maksmise kohustus tasulise Teenuse tellimise hetkel. Kasutajal tuleb Teenuse eest tasuda täies ulatuses ja CV Keskus ei tagasta makstud tasu isegi, kui Kasutaja otsustab tellitud Teenuse kasutamisest osaliselt või täielikult loobuda.
2.3. CV Keskusel on õigus hinnakirja igal ajal ette teatamata muuta, avaldades uue hinnakirja Veebikeskkonnas.
2.4. Tasu maksmise kohustuse olemasolul kohustub Kasutaja tasu maksma CV Keskuse poolt esitatud arvel näidatud tähtajaks. Kui arvel ei ole maksetähtaega näidatud, siis tuleb tasu maksta hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul tasu maksmise kohustuse tekkimisest arvates. Tasu makstakse arvel näidatud CV Keskuse arveldusarvele, selle puudumisel Veebikeskkonnas näidatud CV Keskuse arveldusarvele. Kasutaja kannab kõik arve tasumisega seotud kulud ja teenustasud. Arve loetakse tasutuks raha laekumisega CV Keskuse arveldusarvele. CV Keskusel on õigus keelduda Teenuse osutamisest kuni arve tasumiseni. Tasu maksmisega viivitamisel maksab Kasutaja viivist 0,1% tasumata summmast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
2.5. Kasutaja võib kasutada Veebikeskkonda üksnes enesele töökoha või töötaja leidmiseks. Kasutajal ei ole ilma CV Keskuse eelneva nõusolekuta lubatud kasutada Veebikeskkonda mistahes viisil teenuse osutamiseks kolmandale isikule, sõltumata kas teenust osutatakse raha eest või tasuta, ega kasutada Veebikeskkonnast saadud andmeid muul kui eelmises lauses nimetatud eesmärgil.
2.6. Veebikeskkond on üksnes tehniline lahendus, mille kaudu saavad tööotsijad avaldada oma CV või tööotsimiskuulutuse ja tööandjad tööpakkumise ning tööotsijal on võimalik kandideerida tööpakkumisele. CV Keskus ei osale tööotsija ja tööpakkuja vahelistes läbirääkimistes ega vahenda lepingu sõlmimist, samuti ei ole CV Keskus sõlmitava lepingu osapooleks ega vastuta Veebikeskkonda kasutades sõlmitud lepingu täitmise eest. Veebikeskkonna või Teenuste kasutamine ei taga Kasutajale töökoha või sobiva töötaja leidmist.
2.7. CV Keskus ei ole uurinud ühegi Kasutaja tausta ega anna mistahes kinnitusi Kasutaja või tema poolt avaldatud andmete õigsuse kohta. CV Keskus soovitab Kasutajal enne töölepingu sõlmimist põhjalikult uurida lepingu teise poole tausta, sh teise poole võimet sõlmitavat lepingut kohaselt täita.
2.8. CV Keskus ei vastuta Kasutaja poolt Veebikeskkonda sisestatud andmete või dokumentide eest. Kasutaja poolt sisestatud andmete või dokumentide ning nende õigsuse ja õiguspärasuse eest vastutab üksnes Kasutaja. Kasutajal on õigus sisestada üksnes selliseid andmeid või dokumente, mis on õiged ega riku CV Keskuse ega ühegi kolmanda isiku õigusi ega huve.
2.9. CV Keskusel on õigus Veebikeskkonnast ilma etteteatamata eemaldada mistahes andmed või dokumendid, mis rikuvad CV Keskuse või kolmandate isikute õigusi või huve või on vastuolus avaliku korra või kõlblusnormidega. Kui CV Keskus on andmed või dokumendid Veebikeskkonnast eemaldanud, siis ei ole Kasutajal õigust samu andmeid või dokumente Veebikeskkonda uuesti sisestada, välja arvatud kui CV Keskus annab selleks eelneva nõusoleku.
2.10. Kasutajal on õigus Veebikeskkonda kasutada üksnes üldlevinud veebibrauserite (näiteks Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari jne) abil. Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda tarkvara või vahendite abil, mis võimaldavad teha ilma inimese sekkumiseta automaatseid päringuid. Käesoleva punkti rikkumisel on CV Keskusel õigus nõuda igalt rikkujalt leppetrahvi 10 000 eurot iga rikkumise eest. Sealjuures loetakse eraldi rikkumiseks iga päringut, mis rikub käesolevas punktis kokkulepitut.
2.11. CV Keskus võib igal ajal ja etteteatamata mistahes viisil muuta Veebikeskkonda, sh piirata juurdepääsu Kasutaja andmetele või dokumentidele, muuta Kasutajale pakutavate Teenuste sisu ja ulatust, piirata Teenuste kasutamist jne. CV Keskus ei või siiski muuta Veebikeskkonda selliselt, et Teenuste sisu muutuks olemuslikult teistsuguseks.
2.12. CV Keskus teeb endast parima, et Veebikeskkond oleks pidevalt kättesaadav ja kasutatav. CV Keskus ei vastuta siiski mistahes katkestuste eest Veebikeskkonna töös ega katkestuse tõttu tekkinud kahju eest.

3. Kasutajakonto

3.1. Kasutajal on võimalik registreerida Veebikeskkonnas endale kasutajakonto.
3.2. Kasutajakonto võimaldab Kasutajal luua oma CV, kandideerida tööpakkumistele, avaldada tööpakkumisi ja kasutada muid Teenuseid, mille kasutamiseks on Veebikeskkonnas vajalik kasutajakonto.
3.3. Kasutajakonto loomiseks tuleb Kasutajal Veebikeskkonnas täita avaldus ja kinnitada Kasutustingimuste ning vajadusel täiendavate Teenuse tingimustega nõustumist. Juriidilisele isikule konto loomisega kinnitab konto loonud isik, et tal on konto loomiseks õigus, sh esindusõigus.
3.4. Kasutajakonto loomisel valib Kasutaja endale kasutajatunnuse ja parooli. Parooli saab Kasutaja Veebikeskkonnas igal ajal muuta. Kasutaja kohustub hoidma kasutajatunnuse ja parooli salajas ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Kui kasutajatunnus või parool saavad teatavaks kolmandale isikule, kohustub Kasutaja CV Keskust sellest koheselt teavitama.
3.5. Kasutajakonto on kasutamiseks üksnes Kasutajale. Kasutajal ei ole lubatud võimaldada kolmandatel isikutel kasutajakonto kasutamist ega kasutada kasutajakontot kolmanda isiku huvides (näiteks on keelatud Kasutaja kasutajakonto kaudu kolmanda isiku tööpakkumise avaldamine). Kasutaja ei või kasutajakontot üle anda kolmandale isikule.
3.6. CV Keskus võib igal ajal nõuda Kasutajalt isiku tuvastamist turvalisel viisil, sh ID kaardi või mobiil-ID abil.
3.7. CV Keskusel on õigus igal ajal kasutajakonto kasutamine osaliselt või täielikult peatada või kasutajakonto kustutada, kui kasutajakontoga seotud andmed on ebaõiged või Kasutaja kasutab kasutajakontot vastuolus Kasutustingimustega või viisil, mis rikub kolmanda isiku või CV Keskuse õigusi, sh juhul, kui kasutajakontot kasutatakse kolmanda isiku huvides.
3.8. Kõik kasutajakontot kasutades Veebikeskkonnas tehtud toimingud loetakse tehtuks Kasutaja poolt, välja arvatud kui Kasutaja tõendab, et ta ei ole vastavat toimingut teinud ning kasutajakonto kasutamine kolmanda isiku poolt ei ole saanud võimalikuks Kasutaja tegevuse või tegevusetuse tulemusel. Kasutaja vastutab kõikide kasutajakonto abil tehtud toimingute tagajärgede, sh tekitatud kahju, eest.
3.9. Kasutajakonto võimaldab Kasutajal tellida Teenuseid. Kasutajakontot kasutades tellitud Teenuste puhul loetakse, et Teenuse on tellinud Kasutaja ning Kasutajale tekivad Teenuse tellimisega seotud õigused ja kohustused.

4. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

4.1. CV Keskus töötleb isikuandmeid Kasutaja nõusoleku alusel vastavalt Kasutustingimustes kokkulepitule tööpakkumiste ja CV-de kohta informatsiooni vahendamiseks ning muu töötamisega seotud teabe kättesaadavaks tegemiseks.
4.2. Kasutaja poolt Kasutustingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes väljatoodud eesmärkidel ja korras.
4.3. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus avaldada Veebikeskkonnas oma CV, milles avaldatud isikuandmed tehakse tööpakkujale kättesaadavaks vastavalt Kasutaja poolt valitud avalikustamise tasemele.
4.4. CV Keskus töötleb ainult neid isikuandmeid, millised on Kasutaja ise edastanud, lähtudes Kasutaja poolt valitud CV avalikustamise tasemest.
4.5. Kui Kasutaja valib CV aktiivse ja mittekonfidentsiaalse oleku, siis annab ta CV Keskusele õiguse avaldada Teenuste kasutajatele kõik Kasutaja poolt CV-sse sisestatud isikuandmed.
4.6. Kui Kasutaja valib CV aktiivse ja konfidentsiaalse oleku, siis annab ta CV Keskusele õiguse avaldada Teenuste kasutajatele kõik CV-sse sisestatud isikuandmed, välja arvatud Kasutaja pilt, töökohad ning soovitajate nimed. Kasutaja lubab CV Keskusel töödelda CV-sse sisestatud e-posti aadressi selleks, et võimaldada Teenuste kasutajatel Kasutajaga ühendust võtta.
4.7. Kui Kasutaja on valinud CV passiivse oleku, siis ei ole Kasutaja isikuandmed teistele Teenuste kasutajatele nähtavad ning teised Teenuste kasutajad ei saa Kasutajale pakkumisi teha.
4.8. Kui Kasutaja esitab oma CV kandideerimaks konkreetsele tööpakkumisele, siis annab ta CV avalikustamise tasemest sõltumata nõusoleku edastada kõik tema poolt CV-sse sisestatud isikuandmed vastavale tööpakkujale. Kandideerimisel loevad pooled, et Kasutaja on oma isikuandmed ise tööpakkujale edastanud.
4.9. Kui Kasutaja on alustanud CV täitmist ning sisestanud oma isikuandmed andmebaasi kuid ei ole CV täitmist lõpetanud (kõik kohustuslikud väljad pole täidetud), siis ei ole Kasutaja isikuandmed nähtavad CV Keskuse Teenuste kasutajatele ning isikandmeid ei edastata tööpakkujatele.
4.10. Pooled on kokku leppinud, et CV Keskusel ei ole automaatset kohustust edastada Kasutaja andmeid Teenuste kasutajatele ega muudele kolmandatele isikutele. Kui Kasutaja soovib, et CV Keskus edastaks Kasutaja isikuandmed kolmandale isikule, siis esitab Kasutaja selleks CV Keskusele kirjaliku avalduse, näidates ära kellele ja milliseid isikuandmeid palub Kasutaja edastada.
4.11. Kui Kasutaja alustab CV koostamist, kuid CV jääb lõpetamata, siis saadab CV Keskus seitsme (7) päeva jooksul CV loomisest arvates Kasutajale meeldetuletuse, et Kasutajal on lõpetamata CV. Kui Kasutaja kolmekümne (30) päeva jooksul pärast teavituse saatmist ei lõpeta CV koostamist, siis saadab CV Keskus Kasutajale uue meeldetuletuse. Kui Kasutaja kolmekümne (30) päeva jooksul viimasest meeldetuletusest arvates CV-d ei lõpeta, siis kustutab CV Keskus lõpetamata CV.
4.12. CV Keskus ei vastuta tema kaudu Teenuste kasutamisel tööpakkujatele teatavaks saanud Veebikeskkonna kasutajate isikuandmete edasise kasutamise eest.
4.13. Kasutaja lubab CV Keskusel töödelda CV-s avaldatud isikuandmeid lisaks Veebikeskkonnale ka andmebaasides, mis on koostatud Veebikeskkonna andmete alusel. Kasutaja lubab nimetatud isikuandmete töötlemist isegi juhul, kui ta kustutab CV Veebikeskkonnast. Kasutaja võib igal ajal nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist nimetatud andmebaasides, esitades selleks CV Keskusele kirjaliku avalduse.
4.14. Lisaks CV-de kättesaadavaks tegemisele tööpakkujatele ning töö- või ametikohtadele kandideerimisele kasutab CV Keskus avaldatud isikuandmeid statistilistel eesmärkidel.
4.15. Kasutaja lubab CV Keskusel oma isikuandmed töödelda, et analüüsida tööturu trende ning parendada Kasutajale pakutavat teenust. CV Keskus ei edasta käesoleva punkti alusel töödeldud isikuandmeid edasiseks töötlemiseks.
4.16. Juhul kui Kasutaja ei soovi oma isikuandmete edasist töötlemist ja CV andmebaasides säilitamist, saadab Kasutaja CV Keskusele sellekohase teate ning CV Keskus sulgeb juurdepääsu Kasutaja kasutajakontole. CV Keskus kustutab Kasutaja andmed ühe kuu jooksul pärast Kasutaja kasutajakontole juurdepääsu sulgemist.
4.17. Kasutajal on õigus üks kord kuus küsida CV Keskuselt informatsiooni isikute kohta, kes on Kasutaja isikuandmetega tutvunud.
4.18. Kasutaja poolt Kasutustingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku CV Keskuse poolt Veebikeskkonnas „küpsiste“ kasutamiseks eesmärgiga Teenust isikustada ja aidata kaasa Kasutajale parema Teenuse osutamisele.

5. Autoriõigused jm intellektuaalse omandi õigused

5.1. Kõik Veebikeskkonnaga ja selles avaldatud teostega seotud autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (sh andmebaasi tegija õigused) kuuluvad CV Keskusele.
5.2. Kasutaja loovutab tasuta CV Keskusele kõik varalised õigused mistahes andmetele, dokumentidele või muudele teostele, mis ta sisestab Veebikeskkonda. Kasutaja kinnitab, et tema poolt andmete või dokumentide Veebikeskkonda sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi. Varalised õigused loetakse CV Keskusele loovutatuks teose sisestamisega Veebikeskkonda.
5.3. Kasutaja annab punktis 5.2 nimetatu osas CV Keskusele tasuta ainulitsentsi Kasutaja isiklike õiguste kasutamiseks mistahes vormis ja viisil autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks. Kasutaja piirab enda isiklike õiguste teostamise viisi ja ulatust vastavalt Kasutustingimustes antud ainulitsentsile. CV Keskusel on õigus Kasutaja isiklike õiguste osas anda all-litsentse. Ainulitsents loetakse CV Keskusele antuks teose sisestamisega Veebikeskkonda. Kasutustingimuste alusel antud ainulitsents hõlmab kõiki edasisi teose arendusi. Kasutaja lubab vajadusel teha oma teoses ja Kasutaja nime tähistuses mis tahes muudatusi, lisada tema teosele teisi teoseid, illustratsioone, kommentaare jms. Kasutaja on nõus, et CV Keskus ei ole kohustatud kajastama teose juures Kasutaja nime.
5.4. Kasutajal ega kolmandatel isikutel ei ole ilma CV Keskuse eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebikeskkonda ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada. Kasutaja kohustub mitte edastama kolmandatele isikutele mistahes teoseid, mis ta on saanud Veebikeskkonda kasutades.

6. Tööandjatele osutatavate teenuste tingimused

6.1. Käesolevas peatükis sisalduvaid tingimusi kohaldatakse üksnes Lepingutele, mille pooleks on Kasutaja, kes soovib avaldada Veebikeskkonnas tööpakkumisi või kasutada muid tööandjatele suunatud Teenuseid (Tööandja). Eeldatakse, et Tööandja avaldab Veebikeskkonnas tööpakkumise seoses oma majandus- või kutsetegevusega.
6.2. Tööandja kohustub Teenuste kasutamisel järgima kõiki õigusaktides sätestatud kohustusi, sh hoiduma tegevustest, mis võivad kaasa tuua tööotsijate diskrimineerimise või muul viisil kahjustada tööotsijate õigusi.
6.3. Tööandja poolt Veebikeskkonnas avaldatud tööpakkumine peab vastama järgmistele tingimustele:
- ühe tööpakkumisega võib otsida töötajat vaid ühele töö- või ametikohale ning üksnes ühte asukohta;
- Tööandjal ei ole lubatud pärast tööpakkumise avaldamist muuta tööpakkumise olulisi tingimusi, ennekõike pakutava töö- või ametikoha nimetust ja kirjeldust (va ilmsed kirjavead);
- tööpakkumises ei või sisalduda viidet võimalusele kandideerida tööpakkumisele muul viisil kui saates CV läbi Veebikeskkonna, välja arvatud kui selleks on CV Keskuse kirjalik nõusolek.
6.4. Veebikeskkonna kasutamisel saavad Tööandjale teatavaks andmed teiste Veebikeskkonna kasutajate kohta, sh isikuandmed. Tööandja kohustub Veebikeskkonna kasutamisel saadud andmeid töötlema õigusaktides sätestatud korras.
6.5. Tööpakkumise avaldamisel Veebikeskkonnas salvestuvad automaatselt Tööandja kasutajakontole kõikide Veebikeskkonna kasutajate CV-d, kes vastavale tööpakkumisele kandideerivad. Salvestatud CV-d sisaldavad Veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid. Tööandjal on võimalik oma kasutajakontot kasutades lisada iga CV juurde kommentaare. CV Keskus ei kontrolli, milliste Veebikeskkonna kasutajate CV-d ning isikuandmed on Tööandja kasutajakontol salvestatud või milliseid kommentaare on Tööandja CV-le lisanud. Tööandjal on võimalik igal ajal salvestatud CV-d või kommentaarid kustutada. Tööandja vastutab tema kasutajakontol toimuva isikuandmete töötlemise eest ja kohustub tagama isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega. CV Keskus kustutab Tööandja kasutajakontole salvestatud CV või kommentaari, kui CV Keskusele saab teatavaks, et Tööandja ei töötle vastavas CV-s või kommentaaris sisalduvaid isikuandmeid õigusaktide kohaselt.
6.6. Tööandja kohustub Veebikeskkonna kasutamisel saadud Veebikeskkonna kasutajate isikuandmed kustutama koheselt, kui saabub vähemalt üks järgmistest tingimustest:
(i) Veebikeskkonnas saavad Tööandjale kättesaadavaks uuendatud või parandatud Kasutaja andmed või
(ii) Tööandja avaldatud tööpakkumisega seotud konkurss lõpeb (sõltumata kas konkursi tulemusel sõlmitakse töö- või teenistusleping või mitte) või
(iii) Tööandja saavutab eesmärgi, milleks on Veebikeskkonna kasutajate andmed saadud.
6.7. Tööandja kasutab Veebikeskkonna kaudu saadud kasutajate andmeid üksnes õiguspärastel eesmärkidel. Tööandja ei kasuta Veebikeskkonda ega selle abil saadud andmeid viisil, mis on vastuolus õigusaktidega, isegi kui selline kasutamine on võimalik. Näiteks on Tööandjal keelatud kasutada andmeid tööotsijate diskrimineerimiseks mistahes tunnuse põhjal.
6.8. Tööandjal ei ole õigust anda Veebikeskkonna kasutamisel saadud andmeid edasi kolmandale isikule (sh Tööandjaga samasse kontserni kuuluvatele isikutele).
6.9. Tööandja kohustub CV Keskusele hüvitama mistahes kahju ja kulud, mis kaasnevad sellega, et Tööandja kasutab Veebikeskkonda või Veebikeskkonna abil saadud andmeid vastuolus Kasutajatingimuste või õigusaktidega.
6.10. Kasutustingimustega nõustumisega kinnitab Tööandja, et ta nõustub saama CV Keskuse uudiskirju.

7. Töövahendusteenuse osutajatele kohalduvad eritingimused

7.1. Töövahendusteenuse osutajaks Kasutustingimuste mõttes loetakse iga isikut, kes vahendab töötajaid kolmandale isikule või muul viisil aitab kolmandal isikul töötajaid leida. Töövahendusteenuse osutajaks ei loeta tööandja huvides tegutsevaid töötajaid.
7.2. Töövahendusteenuse osutajal on õigus Veebikeskkonda kasutada üksnes CV Keskuse eelneval kirjalikul nõusolekul ja poolte vahel kokkulepitavatel tingimustel.
7.3. Töövahendusteenuse osutajal on keelatud CV Keskuse nõusolekuta Veebikeskkonda või Teenuseid kasutada isegi juhul, kui see on tehniliselt võimalik. Juhul, kui töövahendusteenuse osutaja on tellinud Teenuse ja selle eest tasunud, on CV Keskusel õigus keelduda teenuse osutamisest, kuid Teenuse eest makstud tasu ei tagastata.

8. Lõppsätted

8.1. Mõlemal poolel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele.
8.2. CV Keskusel on õigus ilma etteteatamata piirata või keelata Kasutajal Veebikeskkonna või mõne Teenuse kasutamine või keelduda Teenuse osutamisest ja/või Leping üles öelda, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi või Teenuse täiendavaid tingimusi või Kasutaja tegevus rikub CV Keskuse õiguspäraseid huvisid.
8.3. CV Keskusel on õigus igal ajal ja ilma mistahes põhjuseta öelda üles Leping ja/või keelata Veebikeskkonna kasutamine või keelduda Teenuse osutamisest või lõpetada Teenuse osutamine igale Kasutajale, kelle suhtes on CV Keskusel põhjendatud kahtlus, et ta kasutab Veebikeskkonda kolmandale isikule teenuse osutamiseks ilma CV Keskuse eelneva nõusolekuta.
8.4. Lepingu ülesütlemisel Kasutustingimuste punktides 8.2 või 8.3 nimetatud alustel ei ole CV Keskusel kohustust tagastada Kasutaja poolt makstud mistahes tasusid, isegi kui makstud tasu eest ei ole Teenuseid osutatud. Viidatud tasu loetakse kahjuhüvitiseks Kasutustingimuste rikkumise eest.
8.5. CV Keskusel ei ole kohustust Kasutajaga Lepingut sõlmida ega võimaldada Kasutajal Veebikeskkonda kasutada või Kasutajale Teenuseid osutada. CV Keskus ei pea Lepingu sõlmimisest keeldumist põhjendama.
8.6. CV Keskus ei vastuta mistahes kahju eest, mis tekib Kasutajale või kolmandale isikule seoses Veebikeskkonna kasutamise või Lepinguga. Niivõrd kuivõrd CV Keskuse vastutust ei ole võimalik välistada, on CV Keskuse vastutus piiratud summaga, mis vastab viiekümnele (50) eurole. Kui Teenus ei vasta kokkulepitule (sh kui Teenuse osutamine viibib) ning CV Keskus vastutab selle eest, siis on CV Keskusel õigus rikkumine heastada Teenuse parandamise ja/või Teenuse osutamise perioodi pikendamise teel. Kasutajal ei ole õigust kasutada õiguskaitsevahendeid osas, milles CV Keskus on rikkumise heastanud või milles heastamine on veel võimalik.
8.7. CV Keskus võib Kasutustingimusi muuta igal ajal ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta, avaldades muudetud Kasutustingimused Veebikeskkonnas. Muudetud Kasutustingimused hakkavad kehtima nende avaldamisest Veebikeskkonnas. Kui Kasutaja Kasutustingimuste muutmisega ei nõustu, siis on tal õigus Leping üles öelda ühe (1) kuu jooksul muudetud Kasutustingimuste Veebikeskkonnas avaldamisest arvates. Juhul kui Kasutaja käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle, siis loetakse, et ta on Kasutustingimuste muutmisega nõustunud.
8.8. Kasutustingimustele ja Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
8.9. Vaidlused Kasutustingimuste, Lepingu või Veebikeskkonna kasutamise üle lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Tallinnas Eesti Vabariigis.
8.10. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. CV Keskus on teinud Kasutustingimused kättesaadavaks ka teistes keeltes hõlbustamaks nendest arusaamist. Eestikeelse ja muus keeles avaldatud Kasutustingimuste tähenduse lahknemise korral lähtutakse Kasutustingimuste eestikeelsest tekstist.

VIP tööpakkumised