KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1 Veebikeskkonna www.cvkeskus.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on CV Keskus OÜ (edaspidi CV KESKUS), äriregistri kood 11325768, postiaadress: Mustamäe tee 46, Tallinn, 10621, tel. 6997 610, e-mail info@cvkeskus.ee.
1.2 Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks CV KESKUSele ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja).
1.3 CV KESKUS võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat.
1.4 CV KESKUS pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, s.o. tööportaali, kus kasutajad saavad infot tööpakkumiste ja CV-de kohta ja muud tööalast teavet.
Töö-, käsundus-, töövõtu- jm lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilma CV KESKUSe sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest.
1.5 CV KESKUS ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingute õiguspärasuse, samuti veebikeskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.
1.6 Kõikide CV KESKUSe veebikeskkonnas esitatud andmete kasutamise ja avaldamise õigus kuulub CV KESKUSele, sh õigus kasutada neid nii online kui offline, meedias, üritustel, messidel, reklaammaterjalides jmt. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja CV KESKUSele loa nende teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul, samuti andmete toimetamiseks jm moel muutmiseks.
1.7 Nii tööpakkumised kui ka kasutajate CV-d (v.a isikuandmed) võivad olla leitavad Internetis, sh otsimootorite kaudu.
1.8 CV KESKUS võib veebikeskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.
 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1 CV KESKUS töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on CV KESKUSele edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks, tööpakkujatel võimaldatakse tööotsijatega kontakteeruda tööpakkumiste esitamiseks, tööotsijatel võimaldatakse olla nähtav tööpakkujatele ja edastada oma CV-d tööpakkujatele.
2.2 Kasutaja esitab veebikeskkonna kasutamisel enda valitud andmeid. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud CV KESKUS e-meili aadressil.
2.3 Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada CV KESKUSE teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine.
2.4 CV KESKUS kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. CV KESKUS ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid CV KESKUSe andmebaasis säilitama.
2.5 Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada kommertsteadaandeid, reklaammaterjale või teavet CV KESKUSe ja tema koostööpartnerite toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamisel.
2.6 CV KESKUS ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel. CV KESKUSel on õigus edastada neid CV KESKUSe poolt valitud kolmandatele isikutele, eelkõige tööandjatele, nendega koostöö tegemisel.

3. Lõppsätted

3.1 Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja CV KESKUSe vaheliste kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest.
3.2 Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja CV KESKUSe vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
3.3 Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja CV KESKUS lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras.

 

VIP tööpakkumised