Reklaam Eesti populaarseimas tööportaalis

CVKeskus.ee on Eesti populaarseim tööportaal. Reklaam tööportaalis annab Teile võimaluse jõuda erinevate valdkondade spetsialistide, juhtide, oskustööliste ning lihttöölisteni.

CVKeskus.ee tööportaali külastatakse kvartalis keskmiselt 1,2 miljonit korda rohkem kui ühtegi teist tööportaali Eestis.

 CVKeskus.ee on Eesti tööandjate eelistatuim personaliotsingu kanal, kus on suurim arv tööpakkumisi.
 78% tööportaali külastajatest on tööga hõivatud, 9% üliõpilased/ õpilased.
 57% külastajatest on vanuses 30–59 eluaastat ning 40% vanuses 15–29.

Reklaami positsioonid ja hinnakiri

Reklaami tüüp Mõõdud  Asetus Hind
Reklaamitäht (eriteenus) 1000x150px Päisebänner esilehel + reklaamid kogu tööportaali ulatuses Küsige lisainfo kliendihaldurilt või info@cvkeskus.ee
Esilehe ruut 250x250px Esileht 650 EUR / nädal
Tööpakkumiste ruut 250x250px Tööpakkumiste tabeli kõrval 850 EUR / nädal
Tööotsijate ruut 250x250px Tööotsijate sisulehtedel
(Artiklid ja uudised, teenused jt.)
650 EUR / nädal
Tööandjate ruut 250x250px Tööandjate lehtedel
(Teenused, reklaam, artiklid jt.)
650 EUR / nädal
VIP tööandja logo Esilehel 480 EUR / kuu

Lisainfo: Hindadele lisandub käibemaks.

 

VIP tööpakkumised