Reklaam Eesti populaarseimas tööportaalis

CVKeskus.ee on Eesti populaarseim tööportaal. Reklaam tööportaalis annab Teile võimaluse jõuda erinevate valdkondade spetsialistide, juhtide, oskustööliste ning lihttöölisteni.

CVKeskus.ee tööportaali külastab 44% rohkem kasutajaid kui lähimat konkureerivat tööportaali.

• Andmebaasis leidub enam kui 203 000 kõrgharidusega tööotsija CVd.
• CVKeskus.ee on Eesti tööandjate eelistatuim personaliotsingu kanal.
• 78% tööportaali külastajatest on tööga hõivatud, 9% üliõpilased/ õpilased.
• 57% külastajatest on vanuses 30-59 eluaastat ning 40% vanuses 15-29.

Reklaami positsioonid ja hinnakiri 2018
 

Reklaami tüüp Mõõdud  Asetus Hind
Reklaamitäht 1000x150px Läbi tööportaali Eriteenus: Lisainfo kliendihaldurilt või info@cvkeskus.ee
Esilehe ruut 250x250px Esileht 650eur/ nädal
Tööpakkumiste ruut 250x250px Tööpakkumiste tabeli kõrval 850eur/ nädal
Tööotsijate ruut 250x250px Tööotsijate sisulehtedel
(Karjäärikeskus, Teenused jt.)
650eur/ nädal
Tööandjate ruut 250x250px Tööandjate lehtedel
(Infokeskus, Teenused, Reklaam jt.)
650eur/ nädal
VIP tööandja logo Esilehel 480eur /kuu

Lisainfo: Hindadele lisandub käibemaks.

 

VIP tööpakkumised