2023-08-23 14:48:55

Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: 17.05.2023

CV KESKUS PRIVAATSUSTINGIMUSED

1. Privaatsustingimuste kohaldamine

1.1. Käesolevad privaatsustingimused (Privaatsustingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, millal CV Keskus OÜ (CV Keskus) töötleb füüsiliste isikute (Andmesubjekt) isikuandmeid vastutava töötlejana veebikeskkonna www.cvkeskus.ee, www.cvmarket.lv ja www.cvmarket.lt (Veebikeskkond) kasutamise võimaldamise ning Veebikeskkonna vahendusel erinevate teenuste (Teenused) osutamisega Veebikeskkonda kasutavatele isikutele (Kasutaja), sh füüsilisest isikust Kasutajatele, kes otsivad tööd (Tööotsija).

1.2. Käesolevad Privaatsustingimused ei kohaldu osas, kus CV Keskus töötleb Andmesubjektide isikuandmeid volitatud töötlejana mõne vastutava töötleja nimel. Näiteks olukorras, kus tööandjana registreeritud kasutaja (Tööandja) töötleb Veebikeskkonnas Tööotsija isikuandmeid, mis Tööandja on ise Veebikeskkonda sisestanud (s.o tegemist pole isikuandmetega, mis Tööotsija ise oleks CV Keskusele edastanud CV Keskusega sõlmitud lepingu täitmiseks). Sellisel juhul on vastutavaks töötlejaks vastav Tööandja ning volitatud töötlejaks on CV Keskus.

1.3. Privaatsustingimused kehtivad ülaltoodud kuupäevast alates. CV Keskusel on õigus ühepoolselt Privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Privaatsustingimuste muudatustest teavitatakse Andmesubjekte e-posti teel või muul viisil.

2. Vastutav töötleja ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1. Andmesubjektide isikuandmete vastutav töötleja on CV Keskus OÜ, registrikoodiga 11325768, asukohaga Endla 16, Tallinna linn, Harju maakond, 10142.

2.2. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes, milles CV Keskus on vastutav töötleja, saab pöörduda CV Keskuse andmekaitseametniku poole, saates päringu e-kirjaga aadressile dpo@cvkeskus.ee.

2.3. CV Keskus töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus tunnustatud andmekaitse põhimõtetega – eelkõige seaduslikkuse, õigluse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse printsiipidega – ja kõikide kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja töödeldavad isikuandmed

3.1. CV Keskus töötleb Andmesubjekti isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
(a) Tööotsijaga sõlmitud lepingu täitmiseks, mille esemeks on vahendada Veebikeskkonna kaudu Tööotsija CV-d Tööandjatele ning võimaldada töö- või ametikohale kandideerimist (sh pakkuda kasutajatuge);
(b) Teenuste kasutamisest huvitatud Tööotsijaga suhtluseks;
(c) personaliseeritud turundusteavituste edastamiseks (näiteks e-posti teel või telefoni teel);
(d) personaliseeritud turundusteavituste kuvamiseks (näiteks CV Keskuse reklaami ja pakkumiste kuvamine CV Keskuse koostööpartnerite poolt);
(e) Veebikeskkonna ja Teenuste arendamiseks ning paremaks tegemiseks (mis hõlmab statistika koostamist ning tööturu trendide analüüsimist);
(f) Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;
(g) Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja õigussuhetest tulenevate õiguste rakendamiseks.

3.2. CV Keskus võib töödelda järgnevaid isikuandmeid:
(a) punktis 3.1(a) toodud eesmärgil – eelkõige Tööotsija nimi, sünniaeg, isikukood, sugu, suhtluskeel, e-posti aadress, telefoninumber, kodu aadress ja muud Tööotsijat ja tema karjääri puudutavaid isikuandmed (nt soovitused, varasemad töökohad, haridus, läbitud koolitused, oskused, pilt, muud CV-sse ja motivatsioonikirja sisestatud andmed), kasutajanimi ning andmeid, mis on seotud Tööotsija poolt Veebikeskkonna ning Teenuste kasutamisega (nt testitulemused, foorumi postitused, intervjuudel avaldatud isikuandmed, Tööotsija palgasoov, soovitud töötamise koht ja tähtaeg, jne), küpsistega kogutavad isikuandmeid (juhul, kui neid üldse kogutakse), samuti Tööotsija IP aadress;
(b) punktis 3.1(b) toodud eesmärgil – eelkõige teenusest huvitatud Tööotsija nimi, e-posti aadress, telefoninumber, muus infos sisalduvad isikuandmed, mis isik võib edastada;
(c) punktis 3.1(c) toodud eesmärgil – eelkõige Andmesubjekti e-posti aadress, telefoni number ja Veebikeskkonna kasutamise logid (sh küpsiste abil kogutud isikuandmed);
(d) (d) punktis 3.1(d) toodud eesmärgil – eelkõige Veebikeskkonna kasutamise logid (sh küpsiste abil kogutud isikuandmed) personaliseeritud turundusteavituste kuvamiseks (näiteks CV Keskuse reklaami ja pakkumiste kuvamine CV Keskuse koostööpartnerite poolt);
(e) punktis 3.1(e) toodud eesmärgil – mistahes ülaltoodud isikuandmed;
(f) punktis 3.1(f) toodud eesmärgil – mistahes ülaltoodud isikuandmeid, mis määratakse kindlaks vastavalt konkreetsele kohustusele, mida CV Keskus peab täitma;
(g) punktis 3.1(g) toodud eesmärgil – mistahes ülaltoodud isikuandmeid, mis määratakse kindlaks vastavalt konkreetsele õigusele, mida CV Keskus rakendab.

3.3. Juhul, kui Veebikeskkonnas on isikuandmete sisestamine muudetud kohustuslikuks konto registreerimisel või pärast registreerimist Veebikeskkonna funktsioonide kasutamisel, on vastavate isikuandmete esitamine nõutav Tööotsija ja CV Keskuse vahel sõlmitud lepingu sõlmimiseks või selle lepingu täitmiseks. Siis on isikuandmete esitamine kohustuslik ning isikuandmete esitamata jätmisel pole kas lepingu sõlmimine võimalik või lepingu täitmine võimalik. Juhul, kui isikuandmete sisestamine pole Veebikeskkonnas kohustuslikuks tehtud ning isikuandmete esitamist ei nõuta Andmesubjektilt ka mõnel teisel viisil, on isikuandmete esitamine vabatahtlik ja nende esitamata jätmisega ei kaasne Andmesubjektile vahetult ebasoodsaid tagajärgi. Kuid isikuandmete esitamata jätmine võib piirata Veebikeskkonna funktsionaalsuste kasutamist ning näiteks vähendada Tööotsija väljavaateid töökoha leidmisel (mille üle ei otsusta CV Keskus, vaid konkreetne Tööandja).

3.4. Üldreeglina on eeltoodud isikuandmed CV Keskus kogunud vahetult Andmesubjekti enda käest, v.a järgmistel juhtudel:
(a) kui Andmesubjekt kasutab Veebikeskkonda sisse logimiseks Google-i kontot, edastab Google CV Keskusele Andmesubjekti nime, e-posti aadressi, keele-eelistuse ja profiilipildi;
(b) kui Andmesubjekt kasutab Veebikeskkonda sisse logimiseks Facebook-i kontot, edastab Facebook CV Keskusele Andmesubjekti nime, profiilipildi ning e-posti aadressi;
(c) isikuandmed, mis CV Keskus on kogunud avalikult kättesaadavatest allikatest (nt veebilehelt Linkedin) olukorras, kus CV Keskus osutab Tööandjale värbamisteenuseid;
(d) logifailid, mis on CV Keskuse poolt automaatselt kogutud vastavalt Andmesubjekti toimingutele Platvormil.

4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

4.1. CV Keskus töötleb Tööotsija isikandmeid, kuna see on vajalik Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks (vt ülal punkt 3.1(a)) või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Tööotsija taotlusele (vt ülal punkt 3.1(b)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Tööotsijaga sõlmitud leping või Tööotsija taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks.

4.2. CV Keskus töötleb Andmesubjekti isikuandmeid ka personaliseeritud turundusteavituste edastamiseks (vt ülal punkt 3.1(c)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise aluseks Andmesubjekti antud varasem nõusolek. Kui Andmesubjekt ei anna nõusolekut personaliseeritud turundusteavituste edastamiseks, siis CV Keskus ei töötle vastaval eesmärgil Andmesubjekti isikuandmeid ning personaliseeritud turundusteavitusi ei edastata. Nõusoleku andev Andmesubjekt peab olema vähemalt 13-aastane. Alla 13-aastase Andmesubjekti poolt antud nõusolek on kehtiv vaid juhul, kui ta edastab CV Keskusele lisaks ka oma seadusliku esindaja (vanema või hooldaja) nõusoleku. Andmesubjekt võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates CV Keskuse e-posti aadressile dpo@cvkeskus.ee sellekohase lihtkirjalikus vormis avalduse. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta Andmesubjekti õigust kasutada Teenuseid ja Veebikeskkonda.

4.3. CV Keskus töötleb Andmesubjekti isikuandmeid samuti personaliseeritud turundusteavituste kuvamiseks (vt ülal punkt 3.1(d)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks samuti Andmesubjekti antud varasem nõusolek. Kui Andmesubjekt ei anna nõusolekut personaliseeritud turundusteavituste kuvamiseks, siis CV Keskus ei töötle vastaval eesmärgil Andmesubjekti isikuandmeid ning personaliseeritud turundusteavitusi ei kuvata. Nõusoleku andev Andmesubjekt peab olema vähemalt 13-aastane. Alla 13-aastase Andmesubjekti poolt antud nõusolek on kehtiv vaid juhul, kui ta edastab CV Keskusele lisaks ka oma seadusliku esindaja (vanema või hooldaja) nõusoleku. Andmesubjekt võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates CV Keskuse e-posti aadressile dpo@cvkeskus.ee sellekohase lihtkirjalikus vormis avalduse. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta Andmesubjekti õigust kasutada Teenuseid ja Veebikeskkonda.

4.4. CV Keskus töötleb Andmesubjekti isikuandmeid samuti selleks, et arendada Veebikeskkonda ning pakutavaid Teenuseid (vt ülal punkt 3.1(e)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks CV Keskuse kui vastutava töötleja õigustatud huvi parandada ja arendada Veebikeskkonna toimimist, Teenuste osutamist ning kvaliteeti. CV Keskus ei saa tagada parimat ja kaasaegsemat Veebikeskkonda ja Teenuseid ilma arendustegevust, statistikat ja turuanalüüsi tegemata. Sellise töötlemise mõju Andmesubjekti õigustele on minimaalne, kuna üldreeglina töödeldakse sel eesmärgil isikuandmeid minimaalselt.

4.5. CV Keskus töötleb Andmesubjekti isikuandmeid ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (vt ülal punkt 3.1(f)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks CV Keskuse kui vastutava töötleja juriidiliste kohustuste täitmine.

4.6. CV Keskus töötleb Andmesubjekti isikuandmeid lisaks ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Andmesubjektiga sõlmitud lepingust tulenevate CV Keskuse õiguste rakendamiseks (vt ülal punkt 3.1(g)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks CV Keskuse kui vastutava töötleja õigustatud huvi. CV Keskuse õigustatud huviks on enda õigusi rakendada sel viisil, kuidas CV Keskus peab vajalikuks.

5. Isikuandmete edastamine

5.1. Tööotsija Veebikeskkonnas avaldatud CV ning sellega seotud isikuandmed tehakse Tööandjatele kättesaadavaks vastavalt Tööotsija poolt valitud avalikustamise tasemele:
(a) kui Tööotsija valib CV aktiivse ja mittekonfidentsiaalse oleku, siis on CV Keskusel õigus avaldada Tööandjatele kõik Tööotsija poolt CV-sse sisestatud ja sellega seotud isikuandmed;
(b) kui Tööotsija valib CV aktiivse ja konfidentsiaalse oleku, siis on CV Keskusel õigus avaldada Tööandjatele kõik CV-sse sisestatud isikuandmed ja sellega seotud isikuandmed, välja arvatud Tööotsija nimi, pilt, töökohad ning soovitajate nimed. Sealjuures on CV Keskusel õigus töödelda CV-sse sisestatud e-posti aadressi, et võimaldada Tööandjatel Tööotsijaga ühendust võtta;
(c) kui Tööotsija on valinud CV passiivse oleku, siis ei ole Tööotsija isikuandmed Tööandjatele nähtavad ning Tööandjad ei saa Tööotsijale pakkumisi teha.

5.2. Kui Tööotsija on alustanud CV täitmist ning sisestanud oma isikuandmed andmebaasi, kuid ei ole CV täitmist lõpetanud (kõik kohustuslikud väljad pole täidetud), siis ei ole Tööotsija isikuandmed Tööandjatele nähtavad ning isikandmeid neile ei edastata.

5.3. Kui Tööotsija esitab oma CV kandideerimaks konkreetsele tööpakkumisele, siis sõltumata valitud CV avalikustamise tasemest edastatakse kõik tema poolt CV-sse sisestatud isikuandmed ning samuti muud Veebikeskkonda sisestatud või selle kaudu esitatud isikuandmed vastavale Tööandjale.

5.4. Mõningatel juhtudel soovivad Tööandjad kasutada tööpakkumisega seotud konkursi läbiviimiseks oma automatiseeritud värbamiskeskkonda (inglise keeles: applicant tracking system).
(a) Juhul, kui vastav värbamiskeskkond on Veebikeskkonnaga liidestatud (st et Tööotsija ei välju kandideerimisprotsessi ja isikuandmete sisestamise käigus Veebikeskkonnast), on Andmesubjekti isikuandmete vastutavaks töötlejaks jätkuvalt CV Keskus. Sellisel juhul edastab CV Keskus vastutava töötlejana Tööotsija isikuandmed vastavalt tööpakkumisele kandideerimisel automaatselt ka sellisele Tööandja automatiseeritud värbamiskeskkonnale.
(b) Juhul, kui vastav värbamiskeskkond ei ole Veebikeskkonnaga liidestatud (st et Tööotsija väljub kandideerimisprotsessi ja isikuandmete sisestamise käigus Veebikeskkonnast), ei ole Andmesubjekti isikuandmete vastutavaks töötlejaks enam CV Keskus osas, kus kandideerimine toimub Veebikeskkonnast väljaspool. Sellistel kolmandate isikute veebilehtedel kehtivad käesolevatest Privaatsustingimustest erinevad tingimused, mille rakendamist ei saa CV Keskus kontrollida. CV Keskus ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede privaatsustingimuste eest ega kolmandate isikute veebilehtede kaudu isikuandmete töötlemise eest.

5.5. Lisaks Tööandjatele ning automatiseeritud värbamiskeskkondade pakkujatele (inglise keeles: applicant tracking system providers) võib CV Keskus isikuandmeid edastada ka muudele kolmandatele isikutele (kategooriate kaupa):
(a) IT-teenuste pakkujatele, kes aitavad CV Keskusel isikuandmeid turvaliselt hoida, süstematiseerida ja töödelda ning tagavad Veebikeskkonna toimimise ja arendamise, sealhulgas, kuid mitte ainult pilveteenuste pakkujad, tarkvaraarendajad jne;
(b) e-kirjade edastusteenuse pakkuja, kes aitab Andmesubjektidele turundusteavitusi edastada;
(c) teenusepakkujatele, kes aitavad kuvada personaliseeritud turundusteavitusi;
(d) CV Keskusega ühte ettevõtete gruppi kuuluvatele äriühingutele, osas, milles see on vajalik Teenuste osutamiseks.

5.6. CV Keskus töötleb isikuandmeid üldjuhul vaid Euroopa Majanduspiirkonnas ega edasta neid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Juhul, kui CV Keskus seda siiski teeb, tagab ta, et isikuandmed edastatakse üksnes sellisele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis järgib Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivate nõuetega samaväärseid isikuandmete kaitse nõudeid.

5.7. CV Keskusel ei ole automaatset kohustust edastada Tööotsija isikuandmeid Tööandjatele ega muudele kolmandatele isikutele (v.a kui käesolevates Privaatsustingimustes ja/või CV Keskuse kasutustingimustes on teisiti sätestatud). Kui Tööotsija soovib, et CV Keskus edastaks Tööotsija isikuandmed kolmandale isikule, siis esitab Tööotsija selleks CV Keskusele kirjaliku avalduse, näidates ära kellele ja milliseid isikuandmeid palub Tööotsija edastada.

5.8. Kõik kolmandast isikust volitatud töötlejad, kellele CV Keskus isikuandmed edastab, tagavad sellise isikuandmete kaitse nagu isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid sätestavad.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1. Andmesubjekti isikuandmeid säilitatakse:
(a) osas, kus isikuandmeid töödeldakse Tööotsijaga sõlmitud lepingu täitmiseks (vt ülal punkt 3.1(a)), Veebikeskkonna ja Teenuste arendamiseks (vt ülal punkt 3.1(e)) ning CV Keskuse kohustuste täitmiseks (vt ülal punkt 3.1(f)) ja õiguste rakendamiseks (vt ülal punkt 3.1(g)) –
i. kuni kolm aastat pärast Tööotsija Kasutajakonto kustutamist (või kui töödeldakse Tööandja esindaja isikuandmeid, siis kolme aasta jooksul pärast Tööandja Kasutajakonto kustutamist); või
ii. kuni üks kuu pärast seda, kui Andmesubjekt on CV Keskuselt kirjalikult taotlenud oma isikuandmete kustutamist ning Andmesubjektil on vastav õigus olemas; või
iii. kuni üks kuu pärast seda, kui CV Keskusele saab teatavaks asjaolu, et Andmesubjekt ei ole enam elus;
(b) osas, kus isikuandmeid töödeldakse Teenuste kasutamisest huvitatud Tööotsijaga suhtluseks (vt ülal punkt 3.1(b)) – kuni kolm aastat pärast viimast suhtlust;
(c) osas, kus isikuandmeid töödeldakse personaliseeritud turundusteavituste saatmiseks (vt ülal punkt 3.1(c)) ja/või kuvamiseks 3.1(d) – vastavasisulise nõusoleku tagasivõtmiseni Andmesubjekti poolt.

6.2. Isikuandmeid sisaldavaid raamatupidamise alusdokumente säilitatakse seitse aastat selle majandusaasta lõpust, millega need seotud on.

6.3. Kui Tööotsija alustab CV koostamist, kuid CV jääb lõpetamata, siis saadab CV Keskus seitsme (7) päeva jooksul CV loomisest arvates Tööotsijale meeldetuletuse, et Tööotsijal on lõpetamata CV. Kui Tööotsija kolmekümne (30) päeva jooksul pärast teavituse saatmist ei lõpeta CV koostamist, siis saadab CV Keskus Tööotsijale uue meeldetuletuse. Kui Tööotsija kolmekümne (30) päeva jooksul viimasest meeldetuletusest arvates CV-d ei lõpeta, siis kustutab CV Keskus lõpetamata CV ning kõik selles esitatud isikuandmed.

7. Värbamisteenusteks isikuandmete töötlemine

7.1. Selleks, et täita Tööotsijaga sõlmitud lepingut parimal võimalik viisil ning aidata viia kokku sobiv Tööotsija sobiva tööpakkumisega, võimaldab CV Keskus Tööandjatel märksõnade ning filtrite abil selekteerida võimalikke sobivaid Tööotsijaid isikuandmete põhjal, mis Tööotsija on CV Keskusele edastanud. Näiteks – kui Tööandja valib filtriks arvutiprogrammeerimise oskuse, ei kuvata Tööandjale Tööotsijaid, kellel vastav oskus puudub CV Keskusele edastatud isikuandmete põhjal. See on eelkõige Tööotsija huvides, et Tööotsijale ei tehtaks tarbetuid pakkumisi, millest ta huvitatud pole.

7.2. Eelkirjeldatud isikuandmete töötlemise laad ei ole täielikult automatiseeritud (valikud teeb vastav Tööandja) ning see ei too Tööotsijale kaasa õiguslikke või muul viisil märkimisväärset mõju avaldavaid tagajärgi.

8. Andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemisel

8.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda CV Keskuse poole vastavasisulise lihtkirjaliku ja vabas vormis taotlusega e-posti aadressil dpo@cvkeskus.ee, et:
(a) üks kord kuus küsida CV Keskuselt informatsiooni isikute kohta, kes on Tööotsija isikuandmetega tutvunud;
(b) taotleda juurdepääsu Andmesubjekti kohta käivatele isikuandmetele;
(c) nõuda isikuandmete parandamist;
(d) nõuda isikuandmete kustutamist;
(e) piirata isikuandmete töötlemist;
(f) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
(g) nõuda isikuandmete ülekandmist;
(h) nõuda, et Andmesubjekti kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
(i) võtta tagasi antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
(j) esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitseinspektsioonile).