2023-08-23 14:48:55

Mis saab kandideerijatele saatuslikuks?

16.06.2016

Mis saab kandideerijatele saatuslikuks?

Erakordne aktiivsus tööturul, kus aastas vahetab töökohta enam kui 150 000 inimest (pea iga neljas töötaja) on muutnud värbamistrende ning tööandjaid teeb tööotsija sage töökohavahetus ettevaatlikuks. Ligi kolmveerand tööandjatest leidis tänavu oktoobris läbi viidud tööturu-uuringus, et nad välistavad kandidaadi kandideerimisprotsessist just liialt sagedase töökohavahetuse tõttu. 
Värskest uuringust selgus, et suurimaks ohuks ei ole kandideerijale mitte vigadega CV ega ebapiisav ettevalmistumine tööintervjuuks, vaid hoopiski  sage töökohavahetus ning negatiivne tagasiside endiselt ülemuselt, kolleegilt ja sotsiaalmeediast.
"Noorele põlvkonnale omapärase sooviga kiirelt karjääriredelil edasi liikuda peavad tööandjad lähiaastatel leppima."
Pidev liikumine töökohtade vahel iseloomustab tööturul nooremat põlvkonda, kelle tööstaaž on täna ühel ametikohal alla kahe aasta, mida on 3,5 korda vähem kui vanematel generatsioonidel. "Noorele põlvkonnale omapärane soov kiirelt karjääriredelil edasi liikuda võib neile täna veel miinuseks olla, kuid see on paratamatus, millega peavad tööandjad leppima. Lähiaastatel saab tööturul määravaks see, kuivõrd atraktiivseks suudab tööandja pakutava töökoha noortele muuta ning kuidas neid seal motiveerituna hoida,“ leiab CV Keskuse värbamisosakonna juht Renita Käsper.
Mis saab kandideerijatele saatuslikuks?

Veelgi enam leidsid koguni 75% tööandjatest, et negatiivne tagasiside endistelt kolleegidelt või ülemustelt on peamine põhjus, miks kandidaat ei jõua värbamisprotsessis järgmisesse vooru. Lisaks pidasid tööandjad oluliseks kandidaadi välistamise põhjuseks ka ebasobivaid jälgi sotsiaalmeedias, uudistes ning teistes allikates.

"Aktiivsus tööturul on tekitanud vajaduse leida kandidaadi kohta rohkem infot, kui temalt saadav CV sisaldab. Kahjuks ei pööra paljud tööotsijad piisavalt tähelepanu sellele, missugust infot avalikes allikates nende kohta leidub ning veelgi enam, kelle nad tegelikult soovitajaks lisavad. On üllatav, et niivõrd väikses riigis, kus aastas vahetab töökohta pea iga neljas töötaja, saavad kandideerimisel saatuslikuks suhted endise ülemuse või kolleegiga,“ leiab CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt

Tööturu-uuringu andmed koguti 2015. aasta oktoobrikuus ning uuringusse andis oma panuse 736 tööandjat. Uuringus osalenud tööandjad on läbilõige Eesti ettevõtetest, nii ettevõtete suuruse poolest kui ka tegevusvaldkonniti ning piirkonniti. 54% vastanutest olid ettevõtte omanikud või tippjuhid, 26% personalijuhid või värbamisspetsialistid.

"komm"
 

"komm"
 

"komm"

"