2023-08-23 14:48:55

2/3 töötajatest on valmis õppima selgeks uue ameti

12.05.2021

2/3 töötajatest on valmis õppima selgeks uue ameti

Rahvusvahelisest tööturu-uuringust Decoding Global Talent 2021, kus osales rohkem kui 200 000 töötajat 190 riigist, selgus, et tervelt 68% töötajatest on valmis võtma ette karjääripöörde ehk selgeks õppima täiesti uue ameti. Missugustest töödest enim unistatakse?
Tehnoloogia areng astub kandadele

Värske uuring näitas, et tervelt 41% töötajatest üle maailma tajub automatiseerimise poolt ohtu oma tänasele ametikohale ja näeb seepärast vajadust õppida selgeks uus amet.

Samuti suurendas tervisekriis vajadust juurde õppida, sest paljud töötajad tundsid ebakindlust olemasoleva töö pärast. Huvi ümberõppeks oligi ootuspäraselt suurim töötajate seas, keda tervisekriis rohkem mõjutas. Näiteks vahepeal kohustuslikus korras töölt eemal olema pidanud teeninduse valdkonna töötajad hakkasid mõtlema alternatiivsetele karjääritee võimalustele.

Automatiseerimise ja tehnoloogia kiirest arengust tulenevalt tunnevad aga lisaks teenindussektori töötajatele (48%) end ohustatuna ka pea pooled finantssektoris töötavad inimesed (48%). Kõige vähem tunnetavad automatiseerimises ohtu sotsiaaltööga tegelevad inimesed (29%) ning õigus- (33%), teadus- (34%) ja tervishoiu valdkondade (35%) töötajad.

Riikide lõikes muretsevad automatiseerimise pärast enim Aasia riikides elavad inimesed – näiteks Singapuris, Malaisias ja Filipiinidel rohkem kui pooled töötajad. Kõige vähem tuntakse tehnoloogia kiire arengu pärast muret aga Euroopas – näiteks Soomes 28% töötajatest ja Taanis vähem kui 21% töötajatest.

Balti riikides tajub automatiseerimise ohtu 30% töötajatest, kes leidsid, et neilgi on kasvanud mure oma tänaste teadmiste ja oskustega tehnoloogia kiirele arengule jalgu jääda.
Mis riikides tuntakse automatiseerimise ohtu enim?
Enim köidab töötajaid IT-sektor

Decoding Global Talent uuringu andmetel suurendatakse praegu oma kogemusi ja teadmisi peamiselt olemasoleva töö kaudu (65%), iseseisva õppimisega (62%) ja veebikursuste abil (48%).

Kõige rohkem on töötajad huvitatud töötamisest ja oma oskuste arendamisest IT-sektoris, mida mainiti uuringus enim oma soovitud karjääriteeks.

Lisaks toodi välja ka personalitööd, turundust, konsulteerimist ja juhtimist, kuid ka administratiivtöid – ka siin on suuresti tegemist valdkondadega, kus töö toimub arvutis, mis näitab töötajate soove liikuda teenindavatelt- ja oskustöödelt nii-öelda „kontori“ töödele.
Valdkonnad, kus soovitakse oma teadmisi parandada
IT-sektoris on Eestis ka üks suurimaid tööjõu puudujääke, mis ei ole isegi viimase aasta jooksul tuntavalt vähenenud – nimelt tõid ka 2021. aasta kevadel Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt läbi viidud tööandjate värbamispraktikate uuringus koguni 81% IT-sektori tööandjatest välja, et Eestis ei leidu piisavalt vaba tööjõudu. Samas mahus tööjõu puudujääki ei toonud välja mitte ühegi teise sektori tööandjad.

Seega on ümberõpe Eesti tööturule hädavajalik ja ka Decoding Global Talent uuring näitab, et Balti riikides on rohkem kui kaks kolmandikku (67%) töötajatest ümberõppeks valmis.

Siiski joonistub Decoding Global Talent uuringust välja, et kõige meelsamini soovitakse liikuda tänase tööga sarnaste valdkondade töödele. Näiteks müügisektori töötajad huvituvad rohkem turundusalastest töödest ja vastupidi ning tervishoius töötavad inimesed sotsiaaltöödest ja vastupidi.

Decoding Global Talent on rahvusvaheline tööturu-uuring, mille viisid läbi Boston Consulting Group ja maailma juhtivaid tööportaale ühendav võrgustik The Network, kuhu kuulub ka Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee. Uuringus osales 208 807 töövõtjat 190 riigist. Rohkem kui kaks kolmandikku uuringus osalenutest (71%) olid kõrgharidusega.