2023-08-23 14:48:55

5 nõuannet, mida praktikandiga peale hakata

15.07.2016

Praktika

Mõeldes praktikale ja praktikantidele, paneb see paljusid pigem väsinult ohkama kui rõõmust hüüatama ja õhinaga uue inimese saabumist ootama. Ometi on praktika väga oluline kujundaja inimeste karjääriplaneerimises ning kui praktika on korraldatud eesmärgipäraselt, on see kasulik nii praktikandile kui ka praktikavõimalust pakkuvale tööandjale. Sageli aga pole see nii. Mida saab tööandja teha, et praktika sujuks hästi ning pakuks reaalset kasu mõlemale osapoolele?
Pane eesmärgid ja tööülesanded paika
Selleks, et praktika lõppedes saaksid mõlemad osapooled – nii praktikant kui ka tööandja – rõõmustada saavutatud tulemuste üle, on oluline määrata selged ja aktsepteeritavad eesmärgid.

Kui praktikanti otsitakse sooviga leevendada töökäte puudust suviste puhkuste ajal või kõige kiirematel tööperioodidel, siis ei tasu luua praktikakoha soovijale illusiooni võimalusest tutvuda ettevõtte erinevate osakondade töö ja ülesannetega, kui reaalsuses saab tema igapäevatööks olema vaid telefonikõnedele vastamine või kastide ladumine. Enne praktika alustamist on kindlasti vaja määratleda, millega ajutine töövõtja tegelema hakkab ning millised on õpiväljundid.

Ole kindel, et saad ikka praktikat pakkuda
Väga kehv on sattuda olukorda, kus poole praktika ajal avastatakse, et tegelikult ei ole kedagi, kes praktikandiga tegeleks. On väga oluline eelnevalt arutada kõigi osapooltega, kes ja mil määral saab praktikandile aega pühendada, talle oma töökohustusi tutvustada ning praktikanti nendesse ka aktiivselt kaasata. Sageli mainivad ettevõtete töötajad, et tegelikult ei ole neil praktikantide vastu midagi ja on isegi päris tore, et uued inimesed töist igapäevaelu rikastavad. Tihtipeale aga ei võimalda töö intensiivsus ja -maht muud, kui kõige kergemate ja kiiresti seletatavate ülesannete delegeerimist. Seega – tasub veenduda, et praktikandi jaoks on aega ja ressurssi!

Võimalda mõistlike ülesannete tegemist
Praktika annab noorele sageli väga teoreetilise koolihariduse kõrval praktilise ülevaate reaalsest tööst. Kui soov on omandada teadmisi näiteks sekretäritööst, on loomulik, et praktikant saab muuhulgas tegeleda seminarimaterjalide kokkuklammerdamise või mõne tabeli koostamisega. Kui aga on väljundiks saada praktilisi teadmisi meeskonna juhtimises, turundusstrateegiate loomises või hoopis aktiivses müügitöös, siis suure tõenäosusega eelnimetatud tegevused püstitatud eesmärgile lähemale ei vii. Praktikandis on oluline näha võimalust luua lisaväärtust ning talle tuleks anda mõistlikke ülesandeid, mitte vaid delegeerida lihtsamaid toiminguid.

Näe praktikandis potentsiaali
Praktikanti tuleks suhtuda kui potentsiaalsesse tulevasse töötajasse. Tööandjal on suurepärane võimalus pakkudes praktikakohti nii-öelda filtreerida välja need inimesed, kellele võiks tulevikus tööpakkumise teha. Olgu põhjuseks suurepärane sobivus meeskonda, hea suhtlemisoskus, kiire õppimisvõime või üleüldine taibukus. Kuuleme sageli, et tööle võetud inimesed on oskuste ja kogemuste põhjal justkui sobivad, ent mõne kuu pärast jõutakse siiski otsusele, et isikutasandil ei sobi kahjuks uus töötaja ettevõttesse. Just praktikakohtade võimaldamine annab hea võimaluse saada peagi tööturule siseneva noorega tuttavaks ammu enne tööintervjuud! Tuleb see potentsiaal vaid ära kasutada.

Anna praktikandile kindlust
Tänapäeva noored on vahetamas töökohti kordades kiiremini kui eelmised põlvkonnad – olgu põhjuseks soov töötada projektipõhiselt, osalise tööajaga või hoopis avastades, et omandatud erialal tööd teha siiski ei soovita. Just siin aitab praktikakogemuse omandamine, millel on potentsiaali olla suurepäraseks binokliks tulevikku, andes noortele teadmisi, mis neid tööturule sisenedes ees ootab. Mida selgem on nende arusaam soovitud tööst ja selle iseärasustest, seda suurem on noorte kindlustunne ning arusaam vajaminevatest oskustest hilisemal tööturule sisenemisel.

Pea meeles, et mitte ainult Sinu töötajad, aga ka praktikandid on Sinu ettevõtte brändi saadikud – mida parem on nende kogemus, seda positiivsema ja veendunuma sõnaga jagavad nad seda ka teistega .