2023-08-23 14:48:55

4 keelatud võtet tööpakkumise avaldamisel

27.06.2016

Keelatud tööpakkumisel

Ajad, mil inimesed töötasid ühel ametikohal noorukieast pensionipõlveni, on möödas. Nii töökohti kui ka karjäärisuundi vahetatakse tänapäeval tunduvalt tihedamini kui varem. See tähendab, et pidevalt on tööd otsimas nii nooremad kui ka vanemad, nii kõrgharitud spetsialistid kui ka hiljutised koolilõpetajad, nii naised kui ka mehed. On igati loomulik, et kõik tööotsijad aga kõikidele töödele ei sobi. Siinkohal tuleb aga meelde tuletada, et kandidaadi sobivust peab hindama tema oskuste, kogemuste, teadmiste, ambitsioonikuse jt tegurite põhjal, mis antud töökohal vajalikud on.
Tööinspektsiooni kampaania „Tunne oma õigusi – Lepingueelsed läbirääkimised“ on nii tööandjatele kui ka -otsijatele meelde tuletamas, et enne töölepingu sõlmimist on väga oluline pidada sisukaid mõtteavaldusi tingimuste ja lepingu osas. Teema on kahtlemata vajalik, sest sätestab ju töölepingu seadus § 11 lõige 1, et “tööandja ei või lepingueelsetel läbirääkimistel või töölepingu sõlmimist muul viisil ette valmistades, sealhulgas töökuulutuses või töövestlusel, nõuda töölesoovijalt andmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi.”

Tööandja, aitame Sul meelde tuletada, mida ei tohi kandideerijalt nõuda tööpakkumise avaldamisel (või personaliotsingutel üldisemalt).

1. Vanus
Fraasid „Töö sobib kuni 50-aastastele“ või „kandideerima ootame tööotsijaid alates 25. eluaastast“ on keelatud. Töölepingu seadus § 3 sätestab, et „tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele“. Seega ei tohi vanus olla kandidaatide valimise kriteeriumiks. Erandid on siiski nendel ametialadel, kus kandidaat peab olema näiteks täisealine, tehes öötööd või müües alkoholi.

2. Sugu
„Eelistame meessoost kandidaate“ või „töö sobib naisterahvastele“ on keelatud. Kui tööotsija täidab kõik vajalikud kriteeriumid – näiteks on omandatud erialane haridus, olemas vajalik keeleoskus või oskused – ei tohi teda välistada vaid soo tõttu. Olgu kandideeritavaks ametikohaks siis „traditsiooniline naistetöö“ või „väga mehine amet“. Seega, tuletame meelde, et töökuulutuses ei ole kohta nais- või meessoole – hoopis oskustele, haridusele ja kogemustele. Vaid erandjuhtudel võib sobiva kandidaadi eelduseks olla sugu – näiteks soprani või baritoni otsinguil.

3. Välimus
Tuletame meelde, et fotoga CV nõudmine ei ole õigustatud. On siiski ka erandeid – näiteks nõutakse modellidelt portfoolio olemasolu. Kuna välimus ja ilukriteeriumid on väga subjektiivsed, siis ei tohiks need saada tööotsijale saatuslikuks. Nõuda võib siiski hoolitsetud ja puhast väljanägemist.

4. Emakeel
Eesti keele kõnelemist emakeelena nõuda on keelatud. Nt jätab see kandidaadi – nimetame teda Romaniks – kes on lapsepõlvest saati nii lasteaias, koolis kui ka huviringides igapäevaselt vaid eesti keeles suhelnud, ent räägib emakeelena vene keelt, ebavõrdsesse olukorda. Emakeele nõue diskrimineerib sel juhul suurepärast eesti keelt rääkivat Romani. Töökuulutuses võib vajalike oskustena nõuda väga heal tasemel keele oskamist, kuid mitte emakeelena kõnelemist.

Igal inimesel on õigus eneseteostusele ning võimalusele vabalt valida eluala – olgu see kuitahes „mehine“ või „naistetöö“. Otsitava töötaja valikul peab lähtuma kogemusest, haridusest või kompetentsist, mitte aga tema emakeelest, välimusest, soost või vanusest.