2023-08-23 14:48:55

Miks peaks iga tööandja hoolima oma ettevõtte mainest, selle tõstmisest ja säilitamisest?

16.06.2016

Ilmselt mõistab enamik firmajuhtidest, kuivõrd oluline on ettevõtte maine tõstmine ning selle säilitamine, ent seni pööratakse siiski sellele teemale veel liialt vähe tähelepanu. Peamine, millesse tuleks igal ettevõttel panustada, on püsida tööturul ringlevate heade spetsialistide jaoks atraktiivsena, meelitamaks neid oma ettevõttesse tööle, ning teha jõupingutusi selleks, et nad sooviksid ka tulevikus firmasse jääda.

Viis kaalukat põhjust, milleks seda teha, on järgmised:

1. Järjest suurenev konkurents tööandjate vahel.

Tänases muutuvas majandusruumis, kus tugevnemas on Hiina, Venemaa, India ja Brasiilia mõju, samal ajal aga Euroopa Liidu tööjõud vananeb ning Ameerika Ühendriikide ja Jaapani majandus kiratseb, kasvab konkurents tööandjate vahel oskustööliste leidmiseks. Konkurentsivõimelisemad on selles võitluses just need ettevõtted, kes suudavad püsida töötajate jaoks atraktiivsetena.

2. Üleüldine soov: teha rohkem, kulutades seejuures vähem.

Eriti praegusel, majandusliku surutise perioodil, seisab tööandjate ees raske ülesanne - kuidas leida häid töötajaid ning säästa samal ajal raha. Võib täheldada, et mõne tööandja kulutused personaliotsingutele on väiksemad just põhjusel, et firma kannab jätkuvalt hoolt oma positiivse imidži säilimise eest.

3. Kasv ja kasumlikkus.

Ettevõte, kes suudab värvata parimaid töötajaid ning neid ka enda juures hoida, on konkurentsivõimeline ning kasvab teistest kiiremini. Töötajad on oluline investeering ettevõtte hea maine kujundamisel, see omakorda tähendab aga tööandja jaoks suuremat kasumit.

4. Populaarsus.

Potentsiaalsed kandidaadid, alates üliõpilastest ja lõpetades oma ala spetsialistidega, eelistavad töötada hea mainega ettevõttes. Ilmselt konsulteerib iga potentsiaalne tulevane töötaja enne otsuse langetamist kas mõne sugulase või tuttavaga, ning nii positiivne kui negatiivne informatsioon liigub ja levib ning kujundab sel moel firma mainet. Kuna kõik me oleme reeglina samaaegselt mõlemas rollis - nii töötajad kui kliendid, siis summeerubki firma maine piltlikult öeldes meie kõigi mõtetest ja arvamustest.

5. Tugevus läbirääkimistel.

Populaarsel tööandjal on personalivalikul tunduvalt rohkem võimalusi palgaläbirääkimiste suunamiseks kui vähempopulaarsel. Selline ettevõte suudab isegi töötajat veenda töötama enda heaks väiksema palga eest kui teine, vähempopulaarne ettevõte. Potentsiaalsele töötajale võib jääda just tööandja suurepärase maine tõttu mulje, et võimalused leida sobivat tööd väljaspool organisatsiooni on piiratud.

Tööandja maine kujundamine on viieastmeline protsess.

1. Millisena paistame teistele Peame seda teadma selleks, et saaksime ettevõtet tööturul positsioneerida.

Esimeses etapis tuleb meil:

a) selgitada välja, millisena kandidaatide sihtrühm tööandjat tajub;

b) saada teada, mida sihtrühm tööandjalt ootab;

c) määrata kindlaks, milline on tööandja positsioon tööturul konkurentidega võrreldes;

d) teha perioodiliselt uuringuid.

2. Firma esitlemine.

Eduka presenteerimisega saab ettevõte võimaluse suurendada potentsiaalsete kandideerijate arvu, ühtlasi julgustab see ka olemasolevaid töötajaid firma tegevuses aktiivselt osalema ning annab neile tulevikuks kindlustunde. Seoses sellega tekib võimalus hoida personalikulud madalamal.

3. Kommunikatsioonistrateegia.

Kommunikatsioonistrateegia peab põhinema uuringutel ja uuringuteemad peaksid olema ettevõtja poolt võimalikult täpselt määratletud. Kui ettevõtja teab, mida soovib öelda ja mismoodi ta tahab seda öelda, peab ta valima kõige sobivamad kanalid sihtgrupini jõudmiseks.

4. Informatsiooni levitamine.

Tööandjana valige hoolikalt sõnumit, millega soovite oma sihtgrupini jõuda. Sõltumata sellest, milliseid kanaleid kasutate - info neis peaks olema ühesugune. Seejuures on väga tähtis ka teavitamise järjepidevus.

5. Teostamine.

Kindlasti tuleks suhtlemisse potentsiaalsete kandidaatidega kaasata ka oma töötajad, ning nende nõuandeid kasutades töötada välja toimiv süsteem kandidaatide hulgast sobivaima leidmiseks. Lisaks annab mõistlik tööandja tema juures töötavatele andekatele inimestele kindlasti võimaluse firmasiseselt karjääriredelil edasi liikuda, ent oskab hinnata isegi seda, kui kvaliteetne töötaja liigub tema juurest edasi teise firmasse, olles seal oma tubli tegevusega automaatselt talle kui endisele tööandjale suurepäraseks mainekujundajaks.
 

Tutvuge ka meie uue teenusega VIP tööpakkuja >>