2023-08-23 14:48:55

Mida tähendab sotsiaalselt vastutav ettevõte?

16.06.2016

Piret Puss, PARE koordinaator

Ettevõtte sotsiaalne vastutus on mõtteviis, millele tuginedes ettevõte otsustab vabatahtlikult anda oma panuse ettevõttest sõltuvate inimeste, looduskeskkonna ja kohaliku kogukonna heaks.

Seda nii sidusgruppidele, keda ettevõte mõjutab, kui ka neile, kes mõjutavad ettevõtte edukust. Jälgides oma tegevuse mõju pikema aja jooksul, annab ettevõte oma panuse ühiskonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengusse.

Usalduslikud suhted

Enne looduskeskkonna ja kohaliku kogukonnaga tegelemist tasuks alustuseks keskenduda organisatsiooni töötajatele. Panustama peaks tööandja ja töötajate vahelisele psühholoogilisele kokkuleppele, mis tugineb vastastikusel usaldusel, õiglusel ja pühendumusel. See, kuidas organisatsioon kohtleb oma töötajaid, näitab, kas organisatsioon on valmis võtma ühiskonnas suuremat vastutust.

Eelnevast tulenevalt on ettevõtte sotsiaalse vastutuse rakendamisel keskne roll personalijuhtimisel, kuid ka kommunikatsioonil.

Edukamad ettevõtted on töötajatele suunatud vastutustundliku tegevuse osas eeskujuks ka oma koostööpartneritele ja klientidele. Panustatakse ka koostööpartnerite ja klientide teadlikkuse tõstmisse ja laiendatakse nii oma vastutuse mõjuulatust. Pikaajaliste partnerite valimisel eelistatakse ettevõtteid, kes lähtuvad samadest eetilistest põhimõtetest.

Mis kasu võiks säärane töötajatele suunatud vastutustundlik tegevus ettevõttele tuua?

Hea tööandja maine annab eelise just uute töötajate värbamisel. Samas ei ole see üsna tihti ettevõttele esmatähtis, sest ennekõike keskendutakse ju olemasolevate töötajate heaolule ja usaldusliku suhte loomisele ning selle kaudu pühendunud ja tulemusliku kollektiivi saavutamisele.

Eelnev tähendab kokkuhoidu nii uute töötajate värbamisel kui ka väljaõppe osas. Vastutustundliku tööandja suurimaks tunnustuseks on töötajate kõrge rahulolu ja sellel on tavaks kajastuda ka klientide rahulolus.

www.pare.ee

Sotsiaalne vastutus ettevõttes

 Alusta muutust oma töötajatest

› Õppimisvõimaluste loomine töötajate professionaalse ja personaalse arengu soodustamiseks. Mitmekülgsete elukestva õppe võimaluste teadvustamine ning nendes osalemise toetamine. Keskenduda tasuks just madalama haridustaseme ja vähemate oskustega ning eakamate töötajate arengusse.

› Töö- ja pereelu tasakaalu väärtustavate ideede ja võimaluste tutvustamine töötajatele. Paindliku tööaja kehtestamine on esimene samm selle suunas.

› Uute töötajate värbamisel kehtivad võrdsed võimalused nii eakamatele, erivajadustega inimestele, pikaajalistele töötutele kui ka etniliste ja muude vähemusgruppide esindajatele.

› Vastutustundlik tööandja loob parima professionaali värbamiseks kõigile kandideerijatele võrdsed tingimused.

› Töötajate tööohutuse ja töötervishoiu alase teadlikkuse tõstmine, ka näiteks tervislike eluviiside osas.

Allikas: Eesti Päevaleht Online