2023-08-23 14:48:55

Kasulik teada: Mille poolest erinevad tööleping ja töövõtuleping?

27.04.2021

Kuigi kõige sagedamini sõlmitakse uuele töökohale asudes töötaja ja tööandja vahel tööleping, on siiski kasutusel ka muid võlaõiguslikke lepinguid (nt töövõtuleping).

Kuna iga lepingu liigi puhul võtavad mõlemad pooled enda kanda erinevaid kohustusi, õigusi ja vastutust, on väga oluline osata teha neil vahet.

Hilisemate vaidluste vältimiseks on aga mõistlik juba enne lepingule alla kirjutamist teha selgeks, millise lepingu alusel töösuhe sõlmitakse.

Toome välja töölepingu (TL) ja töövõtulepingu (TVL) peamised erinevused.

MÕISTE
Tööleping: Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. (TLS § 1 lg 1).
Töövõtuleping: Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu. (VÕS § 635 lg 1).

LEPINGU POOLED
Tööleping: Tööandja ja töötaja. TL alusel saab töötaja olla üksnes füüsiline isik.
Töövõtuleping: Tellija ja töövõtja. TVL alusel saab Töövõtja olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik.

LEPINGU KESTUS
Tööleping: Tööleping on üldjuhul tähtajatu, kuid võib sõlmida ka tähtajalisena.
Töövõtuleping: Töövõtuleping on üldjuhul tähtajaline, kuid võib sõlmida ka tähtajatuna.

ALLUVUS
Tööleping: Töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile.
Töövõtuleping: Töövõtja on vaba tööaja ja -koha valikul.

TÖÖTASU
Tööleping: Palgapäev on iga kuu. Töötasul on alammäär.
Töövõtuleping: Tasu saab tellimuse täitmisel. Alammäär puudub.

TÖÖAEG
Tööleping: Üldjuhul 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.
Erandiks on 7-14-aastased või koolikohustuslikud töötajad (lühendatud täistööaeg) 2-7 tundi päevas või 12-35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul sõltuvalt tööst ja õppetöö toimumisest ning haridustöötajad 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.
Töövõtuleping: Määratakse tähtaeg, mis ajaks peab töö olema tehtud.

TÖÖ TEGIJA
Tööleping: Tööd tehakse üldjuhul isiklikult.
Töövõtuleping: Töövõtja ei pea lepingust tulenevaid kohustusi täitma isiklikult.

TÖÖVAHENDID JA -KESKKOND
Tööleping: Töö tegemiseks kasutab töötaja tööandja töövahendeid, materjale ja seadmeid.
Töökeskkonna eest vastutab tööandja.
Töövõtuleping: Töövõtja teostab töö või osutab teenust iseenda või tellija materjalist ja töövahenditega.
Töökeskkonna eest tuleb vastutada Töövõtjal endal.

PUHKUS
Tööleping: Töötajal on õigus puhkusele ja puhkusetasule.
Põhipuhkus:
- üldine norm 28 kalendripäeva,
- 35 kalendripäeva (alaealine, töövõimetuspensioni saav töötaja),
- 42 või 56 kalendripäeva (haridustöötaja).
Töövõtuleping: Põhipuhkust ega puhkusetasu ei ole Töövõtjale ette nähtud.

RAVIKINDLUSTUS
Tööleping: Töötaja on ravikindlustusega kaetud.
Töövõtuleping: Ravikindlustus juhul, kui teenustasu või tasude pealt makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

KATSEAEG
Tööleping: Üldiselt kohaldub automaatselt 4-kuuline katseaeg, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Tähtajalise töölepingu puhul on katseaeg maksimaalselt pool lepingu kestusest, kuid mitte rohkem kui 4 kuud.
Töövõtuleping: Katseaega Töövõtjale ei kohaldata.

LÄHETUS
Tööleping: Töötajal on õigus nõuda töölähetusega seotud kulude hüvitamist (TLS § 40 lg 2) ning välislähetuse korral lisaks välislähetuse päevaraha.
Töövõtuleping: Töövõtjal ei ole õigust nõuda töölähetusega seotud kulude hüvitamist.

TULUMAKS
Tööleping: Tulumaksuga maksustatakse kõik töötajale makstavad rahalised tasud (TuMS § 13 lg 1).
Töövõtuleping: Tulumaksuga maksustatakse töövõtulepingu alusel makstud töö- või teenustasu (TuMS § 13 lg 11).

TÖÖTUSKINDLUSTUS
Tööleping: Töötuskindlustusmaksed peetakse kinni ja makstakse töötajale makstud töötasult ja muudelt tasudelt (TKindlS § 40 – § 42).
Töövõtuleping: Töötuskindlustusmaksed peetakse kinni ja makstakse töövõtulepingu alusel teenust osutavale füüsilisele isikule (v.a FIE) makstud tasudelt (TKindlS § 40 – § 42).

SOTSIAALMAKS
Tööleping: Sotsiaalmaksu makstakse töötajale rahas makstud töötasult ja muudelt tasudelt (SMS § 2 lg 1 p 1).
Töövõtuleping: Sotsiaalmaksu makstakse füüsilisele isikule (v.a FIE) töövõtulepingu alusel makstud tasudelt (SMS § 2 lg 1 p 6).

Loe ka: Kas Sinu CV juba töötab Sinu heaks?