2023-08-23 14:48:55

Kasutustingimused

Viimati muudetud: 18.10.2021

KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused (Kasutustingimused) reguleerivad veebikeskkonna www.cvkeskus.ee, www.cvmarket.lv ja www.cvmarket.lt (Veebikeskkond) kasutamist. Veebikeskkonna moodustavad mistahes dokumendid (sh pildid, videod jne), mis on kättesaadavad domeeni cvkeskus.ee, cvmarket.lv või cvmarket.lt või nende alamdomeenide kaudu, ning Veebikeskkonna kasutamiseks vajalikud andmebaasid.
1.2. Kasutustingimused on kättesaadavad Veebikeskkonnas aadressil https://www.cvkeskus.ee/kasutustingimused.
1.3. Veebikeskkonna omanik ja haldaja on CV Keskus OÜ (registrikood: 11325768; asukoht: Endla 16, Tallinna linn, Harju maakond, 10142; telefon: 6 997 610; e-post: info@cvkeskus.ee; edaspidi: CV Keskus).
1.4. Veebikeskkonna kasutajaks (Kasutaja) on iga isik, kes kasutab Veebikeskkonda.
1.5. Kasutustingimuste mõistes on Veebikeskkonna kasutamine mistahes Veebikeskkonna moodustava dokumendi allalaadimine, avamine või muul viisil töötlemine.
1.6. Veebikeskkonna kasutamise eelduseks on Kasutustingimustega nõustumine. Kui Kasutaja Kasutustingimustega ei nõustu, siis ei ole Kasutajal õigust Veebikeskkonda kasutada. Kasutajal on õigus kasutada Veebikeskkonda üksnes kooskõlas Kasutustingimustega.
1.7. Veebikeskkonda kasutama asudes sõlmib Kasutaja CV Keskusega lepingu (Leping), mille tingimused sisalduvad Kasutustingimustes.
1.8. CV Keskus pakub Veebikeskkonna vahendusel Kasutajale erinevaid teenuseid (Teenused). Juhul kui Kasutaja ja CV Keskus lepivad Teenuse kasutamiseks kokku täiendavad tingimused, siis reguleerivad Kasutustingimused Teenuse kasutamist niivõrd kuivõrd need ei ole vastuolus täiendavate tingimustega.

2. Veebikeskkond ja selle kasutamine

2.1. Veebikeskkond võimaldab Kasutajal saada informatsiooni tööpakkumiste ja CV-de kohta ning muud töötamisega seotud teavet. Samuti on Kasutajal õigus avaldada Veebikeskkonnas oma CV, tööotsimiskuulutus või tööpakkumine.
2.2. Veebikeskkonna kasutamine on Kasutajale tasuta, välja arvatud kui Kasutustingimustes või Teenuse tingimustes on kokku lepitud teisiti. Tasuliste Teenuste eest makstava tasu suurus lepitakse kokku Lepingus, tasu kokkuleppe puudumisel lähtutakse Veebikeskkonnas avaldatud hinnakirjast. Tasuliste teenuste korral tekib Kasutajal tasu maksmise kohustus tasulise Teenuse tellimise hetkel. Kasutajal tuleb Teenuse eest tasuda täies ulatuses ja CV Keskus ei tagasta makstud tasu isegi, kui Kasutaja otsustab tellitud Teenuse kasutamisest osaliselt või täielikult loobuda.
2.3. CV Keskusel on õigus hinnakirja igal ajal ette teatamata muuta, avaldades uue hinnakirja Veebikeskkonnas.
2.4. Tasu maksmise kohustuse olemasolul kohustub Kasutaja tasu maksma CV Keskuse poolt esitatud arvel näidatud tähtajaks. Kui arvel ei ole maksetähtaega näidatud, siis tuleb tasu maksta hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul tasu maksmise kohustuse tekkimisest arvates. Tasu makstakse arvel näidatud CV Keskuse arveldusarvele, selle puudumisel Veebikeskkonnas näidatud CV Keskuse arveldusarvele. Kasutaja kannab kõik arve tasumisega seotud kulud ja teenustasud. Arve loetakse tasutuks raha laekumisega CV Keskuse arveldusarvele. CV Keskusel on õigus keelduda Teenuse osutamisest kuni arve tasumiseni. Tasu maksmisega viivitamisel maksab Kasutaja viivist 0,1% tasumata summmast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
2.5. Kasutaja võib kasutada Veebikeskkonda üksnes enesele töökoha või töötaja leidmiseks. Kasutajal ei ole ilma CV Keskuse eelneva nõusolekuta lubatud kasutada Veebikeskkonda mistahes viisil teenuse osutamiseks kolmandale isikule, sõltumata kas teenust osutatakse raha eest või tasuta, ega kasutada Veebikeskkonnast saadud andmeid muul kui eelmises lauses nimetatud eesmärgil.
2.6. Veebikeskkond on üksnes tehniline lahendus, mille kaudu saavad tööotsijad avaldada oma CV või tööotsimiskuulutuse ja tööandjad tööpakkumise ning tööotsijal on võimalik kandideerida tööpakkumisele. CV Keskus ei osale tööotsija ja tööpakkuja vahelistes läbirääkimistes ega vahenda lepingu sõlmimist, samuti ei ole CV Keskus sõlmitava lepingu osapooleks ega vastuta Veebikeskkonda kasutades sõlmitud lepingu täitmise eest. Veebikeskkonna või Teenuste kasutamine ei taga Kasutajale töökoha või sobiva töötaja leidmist.
2.7. CV Keskus ei ole uurinud ühegi Kasutaja tausta ega anna mistahes kinnitusi Kasutaja või tema poolt avaldatud andmete õigsuse kohta. CV Keskus soovitab Kasutajal enne töölepingu sõlmimist põhjalikult uurida lepingu teise poole tausta, sh teise poole võimet sõlmitavat lepingut kohaselt täita.
2.8. CV Keskus ei vastuta Kasutaja poolt Veebikeskkonda sisestatud andmete või dokumentide (sh teoste) eest. Kasutaja poolt sisestatud andmete või dokumentide ning nende õigsuse ja õiguspärasuse eest vastutab üksnes Kasutaja. Kasutajal on õigus sisestada üksnes selliseid andmeid või dokumente, mis on õiged ega riku CV Keskuse ega ühegi kolmanda isiku õigusi ega huve.
2.9. CV Keskusel on õigus Veebikeskkonnast ilma etteteatamata eemaldada mistahes andmed või dokumendid, mis rikuvad (või mille puhul on CV Keskusel kahtlus, et need rikuvad) CV Keskuse või kolmandate isikute õigusi või huve või on vastuolus (või mille puhul CV Keskusel on kahtlus, et need on vastuolus) seaduse, avaliku korra või kõlblusnormidega. Kui CV Keskus on andmed või dokumendid Veebikeskkonnast eemaldanud, siis ei ole Kasutajal õigust samu andmeid või dokumente Veebikeskkonda uuesti sisestada, välja arvatud kui CV Keskus annab selleks eelneva nõusoleku. CV Keskus ei vastuta Kasutaja ees mistahes kahju eest, mis Kasutajal võib tekkida seetõttu, et CV Keskus enda eelkirjeldatud õigust kasutab.
2.10. Kasutajal on õigus Veebikeskkonda kasutada üksnes üldlevinud veebibrauserite (näiteks Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari jne) abil. Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda tarkvara või vahendite abil, mis võimaldavad teha ilma inimese sekkumiseta automaatseid päringuid. Käesoleva punkti rikkumisel on CV Keskusel õigus nõuda igalt rikkujalt leppetrahvi 10 000 eurot iga rikkumise eest. Sealjuures loetakse eraldi rikkumiseks iga päringut, mis rikub käesolevas punktis kokkulepitut.
2.11. CV Keskus võib igal ajal ja etteteatamata mistahes viisil muuta Veebikeskkonda, sh piirata juurdepääsu Kasutaja andmetele või dokumentidele, muuta Kasutajale pakutavate Teenuste sisu ja ulatust, piirata Teenuste kasutamist jne. CV Keskus ei või siiski muuta Veebikeskkonda selliselt, et Teenuste sisu muutuks olemuslikult teistsuguseks.
2.12. CV Keskus teeb endast parima, et Veebikeskkond oleks pidevalt kättesaadav ja kasutatav. CV Keskus ei vastuta siiski mistahes katkestuste eest Veebikeskkonna töös ega katkestuse tõttu tekkinud kahju eest.
2.13. Kasutaja poolt Kasutustingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku CV Keskuse poolt Veebikeskkonnas „küpsiste“ kasutamiseks eesmärgiga Teenust isikustada ja aidata kaasa parema Teenuse osutamisele.

3. Kasutajakonto

3.1. Kasutajal on võimalik registreerida Veebikeskkonnas endale kasutajakonto.
3.2. Kasutajakonto võimaldab Kasutajal luua oma CV, kandideerida tööpakkumistele, avaldada tööpakkumisi ja kasutada muid Teenuseid, mille kasutamiseks on Veebikeskkonnas vajalik kasutajakonto.
3.3. Kasutajakonto loomiseks tuleb Kasutajal Veebikeskkonnas täita avaldus ja kinnitada Kasutustingimuste ning vajadusel täiendavate Teenuse tingimustega nõustumist. Juriidilisele isikule konto loomisega kinnitab konto loonud isik, et tal on konto loomiseks õigus, sh esindusõigus.
3.4. Kasutajakonto loomisel valib Kasutaja endale kasutajatunnuse ja parooli. Parooli saab Kasutaja Veebikeskkonnas igal ajal muuta. Kasutaja kohustub hoidma kasutajatunnuse ja parooli salajas ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Kui kasutajatunnus või parool saavad teatavaks kolmandale isikule, kohustub Kasutaja CV Keskust sellest koheselt teavitama.
3.5. Kasutajakonto on kasutamiseks üksnes Kasutajale. Kasutajal ei ole lubatud võimaldada kolmandatel isikutel kasutajakonto kasutamist ega kasutada kasutajakontot kolmanda isiku huvides (näiteks on keelatud Kasutaja kasutajakonto kaudu kolmanda isiku tööpakkumise avaldamine). Kasutaja ei või kasutajakontot üle anda kolmandale isikule.
3.6. CV Keskus võib igal ajal nõuda Kasutajalt isiku tuvastamist turvalisel viisil, sh ID kaardi või mobiil-ID abil.
3.7. CV Keskusel on õigus igal ajal kasutajakonto kasutamine osaliselt või täielikult peatada või kasutajakonto kustutada, kui kasutajakontoga seotud andmed on ebaõiged või Kasutaja kasutab kasutajakontot vastuolus Kasutustingimustega või viisil, mis rikub kolmanda isiku või CV Keskuse õigusi, sh juhul, kui kasutajakontot kasutatakse kolmanda isiku huvides.
3.8. Kõik kasutajakontot kasutades Veebikeskkonnas tehtud toimingud loetakse tehtuks Kasutaja poolt, välja arvatud kui Kasutaja tõendab, et ta ei ole vastavat toimingut teinud ning kasutajakonto kasutamine kolmanda isiku poolt ei ole saanud võimalikuks Kasutaja tegevuse või tegevusetuse tulemusel. Kasutaja vastutab kõikide kasutajakonto abil tehtud toimingute tagajärgede, sh tekitatud kahju, eest.
3.9. Kasutajakonto võimaldab Kasutajal tellida Teenuseid. Kasutajakontot kasutades tellitud Teenuste puhul loetakse, et Teenuse on tellinud Kasutaja ning Kasutajale tekivad Teenuse tellimisega seotud õigused ja kohustused.

4. Autoriõigused jm intellektuaalse omandi õigused

4.1. Kõik Veebikeskkonnaga ja selles avaldatud teostega seotud autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (sh andmebaasi tegija õigused) kuuluvad CV Keskusele.
4.2. Kasutaja loovutab tasuta CV Keskusele kõik varalised õigused mistahes andmetele, dokumentidele või muudele teostele, mis ta sisestab Veebikeskkonda. Kasutaja kinnitab, et tema poolt andmete või dokumentide Veebikeskkonda sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi. Varalised õigused loetakse CV Keskusele loovutatuks teose sisestamisega Veebikeskkonda.
4.3. Kasutaja annab punktis 4.2 nimetatu osas CV Keskusele tasuta ainulitsentsi Kasutaja isiklike õiguste kasutamiseks mistahes vormis ja viisil autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks. Kasutaja piirab enda isiklike õiguste teostamise viisi ja ulatust vastavalt Kasutustingimustes antud ainulitsentsile. CV Keskusel on õigus Kasutaja isiklike õiguste osas anda all-litsentse. Ainulitsents loetakse CV Keskusele antuks teose sisestamisega Veebikeskkonda. Kasutustingimuste alusel antud ainulitsents hõlmab kõiki edasisi teose arendusi. Kasutaja lubab vajadusel teha oma teoses ja Kasutaja nime tähistuses mis tahes muudatusi, lisada tema teosele teisi teoseid, illustratsioone, kommentaare jms. Kasutaja on nõus, et CV Keskus ei ole kohustatud kajastama teose juures Kasutaja nime.
4.4. Kasutajal ega kolmandatel isikutel ei ole ilma CV Keskuse eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebikeskkonda ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada. Kasutaja kohustub mitte edastama kolmandatele isikutele mistahes teoseid, mis ta on saanud Veebikeskkonda kasutades.
4.5 Kasutaja kinnitab, et tal on õigus Kasutustingimustes sätestatud korras autoriõiguseid võõrandada ning litsentseerida CV Keskusele. Kasutaja hüvitab CV Keskusele mistahes kahju, mis CV Keskusele tekib seoses Kasutajapoolse Lepingu rikkumisega – sealhulgas hüvitab Kasutaja sellega seonduvalt CV Keskusele kõik advokaadi- ja muud kulud. Kui kolmas isik, kelle autoriõiguseid on Kasutaja poolt rikutud seonduvalt Veebikeskkonna kasutamisega (nt Kasutaja poolt teose üleslaadimise ja avaldamisega Veebikeskkonnas), esitab nõude (nt kahju hüvitamiseks), kohustub Kasutaja viivitamatult selle nõude täitma. Sealjuures, kui CV Keskus soovib enda äranägemise järgi sellise kolmanda isiku nõude ise täita, on CV Keskusel õigus seda teha ning nõuda kolmanda isiku nõude täitmise käigus täidetu (nt kahjusumma) omakorda Kasutajalt välja. Selguse huvides rõhutame, et CV Keskus täidab kolmanda isiku nõude üksnes siis, kui ta seda omal äranägemisel soovib ning tegemist ei ole CV Keskuse kohustusega, sealjuures ei ole Kasutajal õigus nõuda või oodata, et CV Keskus vastava nõude täidab.

5. Tööandjatele osutatavate Teenuste tingimused ja Tööandja ning CV Keskuse kokkulepe isikuandmete töötlemiseks

5.1. Käesolevas peatükis sisalduvaid tingimusi kohaldatakse üksnes Lepingutele, mille pooleks on Kasutaja, kes soovib avaldada Veebikeskkonnas tööpakkumisi või kasutada muid tööandjatele suunatud Teenuseid (Tööandja). Eeldatakse, et Tööandja avaldab Veebikeskkonnas tööpakkumise seoses oma majandus- või kutsetegevusega.
5.2. Tööandja kohustub Teenuste kasutamisel järgima kõiki õigusaktides sätestatud kohustusi, sh hoiduma tegevustest, mis võivad kaasa tuua tööotsijate diskrimineerimise või muul viisil kahjustada tööotsijate õigusi.
5.3. Tööandja poolt Veebikeskkonnas avaldatud tööpakkumine peab vastama järgmistele tingimustele:
(i) ühe tööpakkumisega võib otsida töötajat vaid ühele töö- või ametikohale ning üksnes ühte asukohta;
(ii) Tööandjal ei ole lubatud pärast tööpakkumise avaldamist muuta tööpakkumise olulisi tingimusi, ennekõike pakutava töö- või ametikoha nimetust ja kirjeldust (va ilmsed kirjavead);
(iii) tööpakkumises ei või sisalduda viidet võimalusele kandideerida tööpakkumisele muul viisil kui saates CV läbi Veebikeskkonna, välja arvatud kui selleks on CV Keskuse kirjalik nõusolek.
5.4. Tööandja poolt Veebikeskkonna ja Teenuste kasutamise käigus töötlevad CV Keskus ning Tööandja tööotsijate isikuandmeid (Andmed). Andmete hulka võivad kuuluda nt tööotsija nimi, sünniaeg, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, kodu aadress ja muud tööotsijat ja tema karjääri puudutavaid isikuandmed (nt soovitused, varasemad töökohad, haridus, läbitud koolitused, oskused, pilt, muud CV-sse ja motivatsioonikirja sisestatud andmed), kasutajanimi ning andmeid, mis on seotud tööotsija poolt Veebikeskkonna ning Teenuste kasutamisega.
5.5. Tööandja ja CV Keskus avaldavad ja lepivad kokku, et:
(i) osas, kus CV Keskus avaldab Teenuste osutamise käigus Tööandjale Veebikeskkonnas kasutajakonto registreerinud tööotsija Andmed, on Andmete vastutavaks töötlejaks CV Keskus ja volitatud töötlejaks Tööandja;
(ii) osas, kus Tööandja sisestab Veebikeskkonda ise tööotsija Andmed (olenemata sellest, kas tööotsija on registreerinud kasutajakonto või mitte), on sisestatud Andmete vastutavaks töötlejaks vastav Tööandja ja volitatud töötlejaks CV Keskus.
5.6. Sõltuvalt enda konkreetsest rollist (vastutav või volitatud töötleja), kohustuvad CV Keskus ja Tööandja tagama Andmete töötlemise vastavuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679 (GDPR) ja riigisisestele andmekaitsealaste õigusaktidele (koos nimetatud kui Andmekaitseseadused).
5.7. CV Keskus ja Tööandja lepivad kokku ja kinnitavad, et käesolevas Kasutustingimuste peatükis sätestatud isikuandmete töötlemise reeglid moodustavad CV Keskuse ja Tööandja vahel kehtiva ja siduva andmete töötlemise lepingu GDPR artikkel 28 tähenduses, v.a. juhul, kui pooled on sõlminud Andmete töötlemiseks eraldiseisva lepingu, millisel juhul lähtutakse Andmete töötlemise osas vastava lepingu tingimustest.
5.8. Alljärgnevalt on toodud CV Keskuse ja Tööandja vaheline kokkulepe Andmete töötlemiseks:
(i) esiteks üldtingimused, mis kohalduvad samamoodi CV Keskusele ja Tööandjale sõltuvalt sellest, kumb on vastutav töötleja ja kumb volitatud töötleja;
(ii) teiseks eritingimused, mis kohalduvad siis, kui CV Keskus on vastutav töötleja ja Tööandja on volitatud töötleja;
(iii) kolmandaks eritingimused, mis kohalduvad siis, kui Tööandja on vastutav töötleja CV Keskus on volitatud töötleja.

Üldtingimused

5.9. Volitatud töötleja nõustub järgnevaga ja kinnitab, et ta järgib muu hulgas järgmiseid nõudeid:
(i) Vastutava töötleja juhised. Volitatud töötleja töötleb Andmeid üksnes vastutava töötleja nimel ja kookõlas Andmekaitseseaduste, CV Keskuse ja Tööandja vahel sõlmitud Lepingus ja Kasutustingimustes sätestatud nõuete ja muude vastutava töötlejate juhistega. Volitatud töötleja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid (sh GDPR artikkel 32 kohaselt nõutavaid meetmeid), et kaitsta Andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsemise eest. Volitatud töötleja kinnitab, et ei esine asjaolusid, mis takistavad või välistavad tema võime täita vastutavalt töötlejalt saadud suuniseid ja volitatud töötlejale Lepingust tulenevaid kohustusi. Kui volitatud töötleja ei suuda tagada Andmete töötlemist vastavalt eelnevalt toodule, teavitab volitatud töötleja sellest vastutavat töötlejat – sellisel juhul on vastutaval töötlejal õigus Andmete edastamine peatada ja Leping koheselt ühepoolselt üles öelda. Sealjuures kohustub volitatud töötleja järgima vastutava töötleja juhiseid seoses isikuandmete edastamisega kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, välja arvatud juhul, kui volitatud töötleja on kohustatud seda tegema tema suhtes kohaldatava õigusega. Sellisel juhul teatab volitatud töötleja selle õigusliku nõude enne Andmete töötlemist vastutavale töötlejale, kui selline teatamine ei ole olulise avaliku huvi tõttu kõnealuse õigusega keelatud.
(ii) Andmete kustutamine. Värbamisprojekti lõppedes kustutab volitatud töötleja kõik vastutavalt töötlejalt vastava projekti käigus saadud Andmed vastavalt Lepingu ja Kasutustingimuste nõuetele või vastutava töötleja juhistele (v.a juhul, kui kohalduva õiguse kohaselt nõutakse Andmete säilitamist).
(iii) Konfidentsiaalsus. Volitatud töötleja tagab, et kõik Andmetele juurdepääsu omavad töötajad ja muud isikud on kohustunud järgima konfidentsiaalsusnõuet.
(iv) Kaasabi. Võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi, GDPR-is sätestatut kohustusi ja volitatud töötlejale kättesaadavat teavet, aitab volitatud töötleja vastutaval töötlejal mõistlikult võimalikus ulatuses täita kõiki GDPR-st tulenevaid vastutava töötleja kohustusi vastavalt vastutava töötleja juhistele.
(v) Kontroll. Vastutava töötleja taotlusel esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale teabe, mis on vajalik GDPR artiklist 28 sätestatud kohustute täitmise tõendamiseks. Sealjuures võimaldab volitatud töötleja vastutava töötleja taotlusel läbi viia volitatud töötleja isikuandmete töötlemise vahendite, -korra ja -asukoha auditeerimine, mille korraldab vastutava töötleja poolt valitud kontrolliasutus (mis on vajaduse korral kooskõlastatud järelevalveasutusega), mis koosneb sõltumatutest liikmetest, kellel on nõutavad ametioskused ja kellel lasub konfidentsiaalsuskohustus. Auditi kulud kannab vastutav töötleja, mis kuuluvad hüvitamisele volitatud töötleja poolt, kui Andmete töötlemine ei vasta nõuetele. Volitatud töötleja teavitab vastutavat töötlejat kohe, kui vastutava töötleja korraldus seoses antud sättega läheb tema arvates vastuollu kohalduva õigusega.
(vi) Turvaintsidendid. Volitatud töötleja teavitab vastutavat töötlejat viivitamatult Andmetega seotud rikkumisest või Andmete kahjustamise või turvariskide esinemise võimalusest. Volitatud töötleja võtab tarvidusele kõik meetmed ja teeb mõistlikud jõupingutused, mis on vajalikud sellise juhtumi tagajärgede kõrvaldamiseks või leevendamiseks.
(vii) Teavitamine. Volitatud töötleja teavitab vastutavale töötlejale viivitamata järgmistest asjaoludest: i) õiguskaitseorganite õiguslikult siduvad taotlused Andmete avaldamiseks; ja ii) otse andmesubjektidelt (tööotsijatelt) saadud taotlused.
(viii) Päringud. Volitatud töötleja tegeleb mõistlikult kiiresti ja korrektselt vastutava töötleja kõigi päringutega, mis seonduvad Andmete töötlemisega ja peab kinni järelevalveasutuse nõuannetest edastavate Andmete töötlemise kohta.
(ix) Alamtöötlejad. Volitatud töötleja kinnitab, et ta on kõigi kolmandate isikutega (alamtöötlejatega), kellele tal on õigus Andmeid Lepingu alusel edastada, sõlminud lepingud, mis annavad piisava tagatise, et rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid tagamaks Andmete töötlemise vastavus Andmekaitseseadustega. Kui alamtöötleja ei täida oma andmekaitse kohustusi, on volitatud töötleja vastutava töötleja ees vastutav selle alamtöötleja kohustuste täitmise eest.

Eritingimused, kui CV Keskus on vastutav töötleja ja Tööandja on volitatud töötleja

5.10. Kui CV Keskus on vastutav töötleja ning Tööandja on volitatud töötleja, siis kehtib Andmete töötlemise osas alljärgnev punktides 5.11-5.15 sätestatu.
5.11. Kolmandatele isikutele (alamtöötlejatele) Andmete edastamise (sh rahvusvahelise Andmete edastamise ja kolmandate isikute Andmete töötlemisele kaasamise) osas lepitakse kokku, et:
(i) CV Keskus annab käesolevaga Tööandjale loa edastada Andmeid pilveteenuseid või automatiseeritud värbamiskonna (inglise keeles: applicant tracking system) teenuseid pakkuvale ettevõttele, mis vastavalt nende andmetöötluse tingimustele vabatahtlikult või vastavalt kohalduvale õigusele järgivad GDPR nõudeid (sh nõudeid Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvatesse riikidesse edastamise osas). Samuti annab CV Keskus käesolevaga Tööandjale loa Andmete edastamiseks teisele tööandjale, kui Tööandja on tööotsijalt CV Keskuse eest ja nimel küsinud ja saanud kirjaliku nõuetekohase nõusoleku selliseks Andmete edastamiseks ning on nõusoleku edastanud CV Keskusele;
(ii) Muudel juhtudel on vajalik kolmandatele isikutele (sh Tööandjaga samasse kontserni kuuluvatele alamtöötlejatele) Andmete edastamiseks CV Keskuse eelnev nõusolek;
(iii) Kui CV Keskuse nõusolek pole nõutav (s.o Andmete edastamine punkti 5.11(i) alusel) on Tööandja siiski kohustatud CV Keskust teavitama 14 päeva ette, kui Tööandja asub Andmeid alamtöötlejale edastama ning CV Keskusel on õigus esitada vastuväide 14 päeva jooksul pärast teavituse kättesaamist. Vastuväite korral asuvad CV Keskus ja Tööandja läbirääkimistesse, mille jooksul ei tohi Tööandja alamtöötlejale Andmeid edastada. Kui CV Keskus jääb vastuväite juurde, ei tohi Tööandja Andmeid vastavale alamtöötlejale edastama asuda.
5.12. Tööandjal (sh tema määratud alamtöötlejatel) on keelatud töödelda Andmeid automatiseeritud viisil GDRP artikkel 22 mõttes.
5.13. Tööpakkumise avaldamisel Veebikeskkonnas salvestuvad automaatselt Tööandja kasutajakontole kõikide Veebikeskkonna Kasutajate CV-d, kes vastavale tööpakkumisele kandideerivad. Salvestatud CV-d sisaldavad Andmeid. Tööandjal on võimalik oma kasutajakontot kasutades lisada iga CV juurde kommentaare. CV Keskus ei kontrolli, milliste Veebikeskkonna Kasutajate CV-d ning Andmed on Tööandja kasutajakontol salvestatud või milliseid kommentaare on Tööandja CV-le lisanud. Tööandjal on võimalik igal ajal salvestatud CV-d või kommentaarid kustutada. Tööandja vastutab tema kasutajakontol toimuva Andmete töötlemise eest ja kohustub tagama selliste Andmete töötlemise kooskõlas Kasutustingimuste ning kehtivate õigusaktidega. CV Keskus kustutab Tööandja kasutajakontole salvestatud CV või kommentaari, kui CV Keskusele saab teatavaks, et Tööandja ei töötle vastavas CV-s või kommentaaris sisalduvaid Andmeid Kasutustingimuste ja õigusaktide kohaselt.
5.14. Tööandja töötleb Andmeid üksnes tööpakkumisega seotud konkursi läbiviimise eesmärgil ning üksnes ulatuses ja viisil, mis on minimaalselt vajalik vastava eesmärgi saavutamiseks. Tööandja ei kasuta Veebikeskkonda ega selle kaudu saadud Andmeid viisil, mis on vastuolus õigusaktidega, isegi kui selline kasutamine on võimalik. Näiteks on Tööandjal keelatud kasutada Andmeid tööotsijate diskrimineerimiseks mistahes tunnuse põhjal.
5.15. Tööandja kohustub CV Keskusele hüvitama mistahes kahju ja kulud, mis kaasnevad sellega, et Tööandja kasutab Veebikeskkonda või Veebikeskkonna abil saadud Andmeid vastuolus Kasutustingimuste või õigusaktidega.

Eritingimused, kui Tööandja on vastutav töötleja ja CV Keskus on volitatud töötleja

5.16. Kui Tööandja on vastutav töötleja ning CV Keskus on volitatud töötleja, siis kehtib Andmete töötlemise osas alljärgnev punktides 5.16-5.18 sätestatu.
5.17. Kolmandatele isikutele (alamtöötlejatele) Andmete edastamise (sh rahvusvahelise Andmete edastamise ja kolmandate isikute Andmete töötlemisele kaasamise) osas lepitakse kokku, et:
(i) Tööandja annab käesolevaga CV Keskusele loa edastada Andmeid CV Keskuse privaatsustingimuste punktis 5.5 nimetatud isikutele;
(ii) Tööandja annab käesolevaga CV Keskusele üldise loa kaasata oma äranägemise järgi veel alamtöötlejaid. Juhul, kui CV Keskus soovib lisada uue alamtöötleja, märgib CV Keskus uue alamtöötleja enda teenuse pakkujana CV Keskuse privaatsustingimuste punktis 5.5 või teavitab sellest Tööandjat muul viisil. Tööandjal on õigus esitada vastuväide uue alamtöötleja osas 14 päeva jooksul pärast selle lisamist privaatsustingimustesse või teavitust (emb-kumb toimub varem). Vastuväite korral asuvad CV Keskus ja Tööandja läbirääkimistesse, mille jooksul ei tohi CV Keskus alamtöötlejale Andmeid edastada. Kui Tööandja jääb vastuväite juurde, ei tohi CV Keskus Andmeid vastavale alamtöötlejale edastama asuda;
5.18. CV Keskus töötleb Andmeid üksnes Teenuste osutamiseks vastavale Tööandjale ning üksnes ulatusel ja viisil, mis on minimaalselt vajalik vastava eesmärgi saavutamiseks.

6. Töövahendusteenuse osutajatele kohalduvad eritingimused

6.1. Töövahendusteenuse osutajaks Kasutustingimuste mõttes loetakse iga isikut, kes vahendab töötajaid kolmandale isikule või muul viisil aitab kolmandal isikul töötajaid leida. Töövahendusteenuse osutajaks ei loeta tööandja huvides tegutsevaid töötajaid.
6.2. Töövahendusteenuse osutajal on õigus Veebikeskkonda kasutada üksnes CV Keskuse eelneval kirjalikul nõusolekul ja poolte vahel kokkulepitavatel tingimustel.
6.3. Töövahendusteenuse osutajal on keelatud CV Keskuse nõusolekuta Veebikeskkonda või Teenuseid kasutada isegi juhul, kui see on tehniliselt võimalik. Juhul, kui töövahendusteenuse osutaja on tellinud Teenuse ja selle eest tasunud, on CV Keskusel õigus keelduda teenuse osutamisest, kuid Teenuse eest makstud tasu ei tagastata.

7. Tingimuste muutmine

7.1. CV Keskusel on õigus ühepoolselt sõlmitud Lepingut (sh Kasutustingimusi) muuta järgmistel juhtudel:
(i) mistahes tingimusi, kui muutmine on CV Keskuse hinnangul vajalik mistahes järgmisel põhjusel – tehnilise või sisulise arengu tõttu (nt teatud tehnilisest lahendusest loobumine, selle muutmine, uuendamine), Kasutajatele parema või täiendava Teenuse osutamiseks, osutatava Teenuse tingimuste täpsustamiseks, muutuse korral õigusaktis või kohtupraktikas;
(ii) osutatava Teenuse tasu (ja muid maksetingimusi), kui maksumuse või tingimuse kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud selle aluseks olnud asjaolu (nt kõrgenenud tarbijahinnaindeks, tööjõu- või muud sisendkulud, Teenuse sisu ja ulatus, ärikeskkonna ja turu situatsiooni muutus, jne) või kui vastava maksumuse kehtestamise ajast on möödunud vähemalt kaks aastat või ilmnevad muud olulised asjaolud, mis tingivad CV Keskuse hinnangul vajaduse maksumust muuta; või
(iii) mistahes tingimusi muul juhul vastavalt CV Keskuse äranägemisele.
7.2. CV Keskus teatab Kasutajale vähemalt üks kuu ette Lepingu muutmisest e-kirjaga või muul viisil ja teeb uuendatud tingimused kättesaadavaks. Pooled lepivad kokku, et e-kirja teel tehtud teavitus loetakse kättetoimetatuks hilisemalt kahe päeva jooksul pärast selle saatmist.
7.3. Muudetud Leping hakkab kehtima:
(i) kui Kasutaja on andnud oma aktiivse nõusoleku; või
(ii) hilisemalt üks kuu pärast punktis 7.2 toodud teavituse kättetoimetamist Kasutajale. Kui Kasutaja ei nõustu Lepingu muutmisega, on tal õigus ühe kuu jooksul pärast muudatuste kohta teate kättesaamisest vastav Lepinguline suhe CV Keskusega üles öelda, saates CV Keskusele vastava teate vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirjaga). Kui Kasutaja ühe kuu jooksul alates Lepingu muutmise kohta teate kättesaamisest ei ütle vastavat Lepingut üles, loetakse Kasutaja nõustunuks muudetud Lepinguga ja see on tema suhtes siduv.

8. Lõppsätted

8.1. Mõlemal poolel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele.
8.2. CV Keskusel on õigus ilma etteteatamata piirata või keelata Kasutajal Veebikeskkonna või mõne Teenuse kasutamine või keelduda Teenuse osutamisest ja/või Leping üles öelda, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi või Teenuse täiendavaid tingimusi või Kasutaja tegevus rikub CV Keskuse või teise Kasutaja õiguspäraseid huvisid.
8.3. CV Keskusel on õigus igal ajal ja ilma põhjust nimetamata öelda üles Leping ja/või keelata Veebikeskkonna kasutamine või keelduda Teenuse osutamisest või lõpetada Teenuse osutamine igale Kasutajale, kelle suhtes on CV Keskusel põhjendatud kahtlus, et ta kasutab Veebikeskkonda kolmandale isikule teenuse osutamiseks ilma CV Keskuse eelneva nõusolekuta.
8.4. CV Keskuse poolt Lepingu ülesütlemisel Kasutustingimuste punktides 8.2 või 8.3 nimetatud alustel või Kasutaja poolt Lepingu ülesütlemisel Kasutustingimuste punkti 8.1 või 7.3 sätestatud alusel, ei ole CV Keskusel kohustust tagastada Kasutaja poolt makstud mistahes tasusid, isegi kui makstud tasu eest ei ole Teenuseid osutatud.
8.5. CV Keskusel ei ole kohustust Kasutajaga Lepingut sõlmida ega võimaldada Kasutajal Veebikeskkonda kasutada või Kasutajale Teenuseid osutada. CV Keskus ei pea Lepingu sõlmimisest keeldumist põhjendama.
8.6. CV Keskus ei vastuta mistahes kahju eest, mis tekib Kasutajale või kolmandale isikule seoses Veebikeskkonna kasutamise või Lepinguga, välja arvatud kui CV Keskuse vastutust ei saa vastavalt kohalduvale õiguse imperatiivsetele normidele välistada. Niivõrd kuivõrd CV Keskuse vastutust ei ole võimalik välistada, on CV Keskuse vastutus piiratud summaga, mis vastab viiekümnele (50) eurole. Kui Teenus ei vasta kokkulepitule (sh kui Teenuse osutamine viibib) ning CV Keskus vastutab selle eest, siis on CV Keskusel õigus rikkumine heastada Teenuse parandamise ja/või Teenuse osutamise perioodi pikendamise teel. Kasutajal ei ole õigust kasutada õiguskaitsevahendeid osas, milles CV Keskus on rikkumise heastanud või milles heastamine on veel võimalik.
8.7. CV Keskus töötleb Kasutaja isikuandmeid kooskõlas CV Keskuse privaatsustingimustega, mis on kättesaadavad siit: https://www.cvkeskus.ee/privacy
8.8. Kasutustingimustele ja Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
8.9. Vaidlused Kasutustingimuste, Lepingu või Veebikeskkonna kasutamise üle lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Tallinnas Eesti Vabariigis.
8.10. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. CV Keskus on teinud Kasutustingimused kättesaadavaks ka teistes keeltes hõlbustamaks nendest arusaamist. Eestikeelse ja muus keeles avaldatud Kasutustingimuste tähenduse lahknemise korral lähtutakse Kasutustingimuste eestikeelsest tekstist.