2023-08-23 14:48:55

Millal ja kuidas vahetada töökoht uue vastu välja

16.06.2016

Tarmo Müürsepp, EPL

Aeg töökoha vahetamiseks on küps, kui kõik enne firmasse tööle asumist seatud eesmärgid on täidetud. Vahendab Tarmo Müürsepp.

Enne uue töökoha otsimist on kasulik läbi mõelda, kas mitte ei piisa väikestest sisemistest muutustest praeguses firmas. Näiteks kui võtta endale rohkem vastutust ning asuda täitma senisest keerukamaid ülesandeid.

Kui töö enam ei motiveeri, tuleks juhtkonnalt/omanikelt taot-leda uusi ülesandeid. Et pädeva töötaja võimete maksimaalne kasutamine on ka firma huvides, tuleb juhtkond sellele tõenäoliselt vastu.

Kui teisiti ikkagi ei saa. Kui töökoha vahetamine tundub ainsa õige lahendusena, tasub enne otsustava sammu astumist võrrelda hetkel kasutatavaid ja tulevikus omandatavaid oskusi, kogemusi ning professionaalse arengu võimalusi. Enesearengu seisukohalt on see olulisem kui olemasoleva ja uues kohas pakutava palganumbri või ametiauto parameetrite kõrvutamine.

Aeg töökoha vahetamiseks on küps, kui kõik endale firmasse tööle asudes seatud olulisemad eesmärgid on täidetud. Lahkumismõte on omal kohal ka siis, kui selgub, et ei hetkel ega ka lähitulevikus pole vajalikke tingimusi endale püstitet ülesannete täitmiseks.

Töökoha vahetust on enese jaoks võimalik stressivabamaks muuta, kui asuda kohe pla-neerima järgmist eluetappi. Näiteks valides ülikooli haridustee jätkamiseks, sõlmides eellepingu uue tööandjaga, kavandades kauaoodatud puhkuse plaane.

Läbirääkimistel Ärge bluffige. Praeguse tööandjaga töö- või palgatingimuste parandamisest rääkides pole soovitatav ähvardada töölt lahkumisega, kui tegelikult sooviksite firmasse jääda. Bluffimise suurim oht on see, et tööandja tõttab ka väga kõrgelt hinnatud spetsialisti lahkumissoovi rahuldama näiteks siis, kui majandusolud paari kuu pärast halvenevad.

Praeguse tööandja juurest lahkumine on küll iga töötaja enese otsustada, kuid nõupidamine perekonna ja paari majanduselu tundva ning saladust hoida oskava sõbraga võib siin kasuks tulla. Kui pärast kõigi asjaolude kaalumist selgub, et on aeg ametialaselt edasi liikuda, tuleks oma otsusest esmalt informeerida vahetut ülemust ning pärast lähemaid kaastöötajaid.

Koguge uue firma kohta infot. Enne tööpakkumise vastuvõtmist koguge firma kohta võimalikult palju infot, kasutades selleks nii avalikke allikaid (internet, ajakirjandus, firmade aastaaruanded, reklaammaterjalid) kui ka isiklikke kontakte (firma kliendid, töötajad, konkurendid).

Tööpakkumise teinud firma peaks teile enne lepingu sõlmimist esitama olulisemaid fakte ettevõtte omanike, majandusseisu ja strateegia kohta. Enne, kui uues kohas tööle asute, peaksite põhjalikult käsitlema ka tasustamispõhimõtteid ja karjääri-võimalusi. Näiteks ühes firmas iseenesestmõistetavalt kehtiv tasuta sportimisvõimalus või keelekoolitus võib teises firmas olla vaid väljavalitute eelisõigus.

Kindlasti vajate teavet organisatsiooni sisemisest hierarhiast ja juhtimisskeemist. Selgitage välja, millised on firma viimaste aastate olulisimad saavutused ning mille alusel on tegevusprioriteedid valitud. Tähtis on ka esmaallikast (firma esindajalt) saadud info olulisematest majandusnäitajatest. Firma kui teie võimaliku tööandja tulevikuväljavaadete paremaks hindamiseks võrrelge firma positsiooni teiste turulolijate omaga.