AvalehtTeenusedTeenused
Täisteenus
   


Teenus, kus kogu värbamisprotsess alates profiili põhjal tööpakkumise koostamisest kuni lõppvalikuni. Teenus annab Teile kindluse, et saate firmasse tööle sobivaima ja parima kandidaadi, kes antud hetkel tööjõuturul saada on - kelle kvalifikatsioon on vastav ametiülesannete täitmiseks, kelle isikuomadused ja hoiakud on sobilikud Teie organistatsioonikultuuriga, kes on huvitatud antud töökohast ja kes soovib anda oma panuse Teie organisatsiooni heaks.

Teenus sobib võtmetöötajate värbamiseks, kus parima võimaliku töötaja mitteleidmine tähendaks suuremat kahju saamata jäänud tulu näol või lisakulu kaasnemist uue värbamise teostamiseks.

Teenuse tulemusena esitame ametiprofiilile 3-5 sobivat kandidaati, kelle seast lõpliku valiku teeb meie kogutud info abil klient. Aitame klienti igakülgselt õige valiku tegemisel. 

   

Teenusel on garantii alates 4 kuud kuni 1 aasta, mis rakendub, kui valitud töötaja osutub sobimatuks või lahkub garantiiajal omal soovil.

   

Teenus sisaldab: 

1.Kliendi tegevusvaldkonna analüüs.

2. Koos kliendiga lähteülesande püstitamine – vajadusel kohtumine tööpakkujaga.

3. Vastavalt profiilile tööpakkumise koostamine ja avaldamine CV Keskuse tööportaalis (Teie tööpakkumist kuvatakse Kuldtähtede abil valitud tööpakkumiste kategoorias esimese 5 hulgas).

4. E-kiri sobilikele – saadame CV-de andmebaasis olevatele sobilikele inimestele teavituse Teie tööpakkumisest.

5. Kandidaatide otsingut ka teistest kanalistest – CV Keskuse kandidaatide VIP andmebaas, ülikoolid, erialaliidud jne.

6. Telefoniintervjuud profiilile sobilike kandidaatidega.

7. Süvaintervjuud (1-1,5 tundi kohapeal või Skype’i teel) profiilile sobilike telefonivestluste põhjal sobivaks hinnatud kandidaatidega;

8. Teie ettevõtte reklaam, profiilile sobilike kandidaatide motiveerimine.

9. Tööoskuste teoreetiline tuvastamine (küsimused ja/või situatsioonilahendused), testid (näiteks raamatupidamisalaste teadmiste kontroll vms.), kliendi soovil isiksusetestide teostamine.

10. Taustauuring teostatakse kliendi poolt välja valitud kandidaatide kohta. Klient on kohustatud teavitama teenuse pakkujale lõppvaliku kandidaatide nimed, kellele soovib taustauuringut teostada. Taustauuringu teostamisel lähtume isikuandmete kaitse seaduses sätestatust.

11. Mittevalituks osutunud kandidaatidele äraütlemiskirjade saatmine.

12. Tööle võetud kandidaadile garantii andmine.

   

Kestus: 5-8 nädalat

Tulemus: Kliendile esitatakse 3-5 profiilile sobivat kandidaati, kelle seast lõpliku valiku teeb klient.

Oluline teada:

- Teie põhitegevuse minimaalne häirimine värbamise läbiviimisel – „võtmed kätte“ lahendus;

- Te saate põhjaliku info ametikohale sobivate kandidaatide isikuomaduste, ametikohale vajalike kompetentside, eelnevate töökogemuste ja kandidaadi ootuste kohta tulevasele ametikohale;

-  teenusel on vaikimisi 4 kuuline garantii (lisagarantii võimalus), mis tähendab, et juhul kui töötaja osutub garantiiaja jooksul sobimatuks või lahkub töölt omal soovil, otsime Teile uue töötaja võimalikult kiiresti ja ilma täiendavate lisakulutusteta;

- kui esimese otsingu raames sobivat inimest ei leita, viiakse läbi analüüs ja alustatakse kordusotsingut.

Hind: Kokkuleppel. Küsige palun hinnapakkumist. (Lõplik maksumus oleneb profiili keerukusest, tööturu situatsioonist, protsessile kuluvast ajast, garantii pikkusest, võimalikest lisatestidest jms.)

 

Tagasi värbamisteenuste lehele >>

VIP tööpakkumised