AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Töötava vanema õigused
 

Töötava vanema õigused


Rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötvate naiste õigused

Raseduse ja sünnituse ajal on naised tervise seisukohalt eriti kaitsetud. Seepärast kaitstakse ühenduse õiguse ja siseriiklike õigusnormidega naisi nende seisundiga seotud konkreetsete ohtude eest, vältides samal ajal selle kasutamist töökohal diskrimineerimise ettekäändena.
Ühenduse õigusega antakse sulle terve rida eriõigusi, et tagada sulle enne ja pärast sünnitamist piisav kaitstus olenemata riigist, kus sa töötad. Nende õiguste eesmärk on kaitsta naiste tervist töökohal, anda neile minimaalne puhkus ja kaitsta neid ebaõiglase töölt vallandamise eest.


Töötervishoid ja tööohutus


Kui sa oled töötava naisena rase, hiljuti sünnitanud või toidad last rinnaga, on sul õigus teatavale töötervishoiu ja -ohutuse tasemele. Selle õiguse kasutamiseks pead sa tööandjat oma seisundist teavitama.
Kui sinu tööga kaasneb konkreetne risk puutuda kokku teatavate ohtlike mõjurite, protsesside või töötingimustega, peaks sinu tööandja kõigepealt hindama riski sinu ohutusele ja tervisele ning võimalikku mõju sinu rasedusele või rinnaga toitmisele.  Hindamise järel peaks tööandja sind selle tulemustest teavitama. Teatavate ohtude ilmnemisel peaks tööandja võtma vajalikud meetmed, et sa ei puutuks selliste ohtudega kokku. Selleks tuleb ajutiselt reguleerida sinu töötingimusi või töötunde. Kui sinu töötingimusi ja/või töötunde ei ole võimalik reguleerida, peaks tööandja viima sind üle teisele töökohale.
Kui sind ei ole võimalik teisele töökohale üle viia, siis on sul õigus saada kogu sinu tervise ja ohutuse kaitseks vajaliku perioodi ulatuses töövabastus vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele. Sa ei ole kohustatud täitma ülesandeid, mille puhul ilmnes hindamise käigus kokkupuuterisk, mis ohustaks sinu tervist ja ohutust.

Öötöö

Sa ei ole kohustatud tegema öötööd raseduse ajal ja sünnitusele järgneval perioodil, mille pikkuse määrab kindlaks tervishoiu ja ohutuse eest vastutav riigiasutus. Kui sa soovid seda võimalust kasutada, siis tuleks sind viia üle päevasele tööle. Kui selline üleviimine ei ole võimalik, siis tuleks sulle anda töövabastus või pikendada sinu sünnituspuhkust vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele, makstes sulle “piisavat” toetust.
Sünnituspuhkus Olenemata riigist, kus sa töötad, on sul raseduse korral õigus saada vähemalt 14 nädalat katkestamatut sünnituspuhkust. See periood peab hõlmama kaht nädalat enne ja pärast sünnitust.
Sünnituspuhkusel olevad naised ei pruugi saada täispalka, kuid nad peaksid saama enne või pärast sünnituspuhkust antud palgakõrgendust. Sünnituspuhkuse tasu on määratud kindlaks selle riigi siseriiklike õigusaktidega, kus sa töötad, ja see peaks olema võrdne vähemalt haigusrahaga. Nimetatud õigus antakse sulle juhul, kui sa täidad selliste hüvitiste saamise tingimused, nagu need on sätestatud siseriiklikes õigusaktides. Igal juhul ei saa tööandja nõuda nimetatud õiguste saamiseks tähtaega, mis ületab 12 kuud.
Vaba aeg sünnituseelseks läbivaatuseks
Juhul kui sünnituseelne läbivaatus saab toimuda üksnes tööajal, on sul õigus saada selleks vaba aega, ilma et sa kaotaksid töötasus.


Töölt vallandamise keeld


Üldjuhul ei saa sind raseduse tõttu töölt vallandada alates raseduse algusest kuni sünnituspuhkuse lõpuni. Töölt vallandamine on siiski võimalik erijuhtudel, mis ei ole seotud sinu seisundiga ja mis on lubatud siseriiklike õigusaktide ja/või tavade alusel, ja kui tööandja suudab esitada sinu töölt vallandamiseks kirjalikult mõjuvad põhjused (mõnes liikmesriigis vajab tööandja selleks ka ametlikku luba). Kui tööandja väidab aga, et sinu sooritatavad ülesanded on ettevõtte tegevuse jaoks sinu sünnituspuhkuse ajal olulised, siis seda ei käsitata piisava põhjusena töölt vallandamiseks.


Lapsehoolduspuhkus ja töölt puudumine pakilistel perekondlikel põhjustel


Sellised meetmed, nagu lapsehoolduspuhkus ja puhkus pakilistel perekondlikel põhjustel, on olulised, kuna nende abil saavad mehed ja naised sobitada oma tööalaseid ja perekondlikke kohustusi.
Lapsehoolduspuhkus
EL töötava vanemana on sul lapse sündides või lapsendades individuaalne õigus saada lapsehoolduspuhkust, mis võimaldab sul hoolitseda lapse eest vähemalt kolm kuud.  Lapse vanus, kelle jaoks lapsehoolduspuhkus võetakse, on riigiti erinev.  Nii isa kui ka emana on sul õigus saada lapsehoolduspuhkust ja sinu riigis ei tohiks olla mingit diskrimineerimist selle suhtes, kas see antakse isale või emale. Kuigi nimetatud kolmekuulise puhkuse saamise õigus on mõlemal vanemal, ei saa üks vanem oma lapsehoolduspuhkuse õigust üle kanda teisele. Lapsehoolduspuhkuse lõppedes on sul õigus tulla tagasi samale töökohale või kui see pole võimalik, siis oma töölepingust või -suhtest lähtuvalt sellega võrdsele või sarnasele töökohale.
Kui sa tahad minna lapsehoolduspuhkusele, siis pead sa teatama sellest õigeaegselt ja kinnitama oma kavatsust selle lõppedes tööle tagasi pöörduda. Kui sa oled lapsehoolduspuhkuse alguseks saanud või saamas teatavad õigused, siis säilivad need muutumatuna lapsehoolduspuhkuse lõpuni. Lapsehoolduspuhkust käsitlevad üksikasjalikud sätted (nt tasu, etteteatamise tähtaeg jne) on olenevalt töökohariigist erinevad.
Töölt puudumine pakilistel perekondlikel põhjustel
Sul on õigus puududa töölt pakilistel perekondlikel põhjustel pereliikme haiguse või õnnetusjuhtumi korral, mille puhul on sinu vahetu kohalolek hädavajalik. Sinu töökohariigi õigusaktides määratletakse tingimused, mille sa pead täitma, et antud õigust kasutada, ning samuti määratletakse aeg aasta kohta ja asjaolud, mille alusel sul on lubatud võtta puhkust pakilistel perekondlikel põhjustel.

Allikas: Euroopa Liidu Infokeskus

Artiklite otsing