AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Töötajate õigused
 

Töötajate õigused


Õigus elada teises liikmesriigis 


Kui sa oled EL kodanik ja töötad teises EL riigis, siis annab see sulle õiguse ka seal elada. Kui sa viibid seal üle kolme kuu, siis kinnitab elukohariik seda õigust elamisloa andmisega.

Teenistustingimused

Sinu suhtes kehtivad samad töötingimused kui selle riigi kodanike suhtes, kus sa töötad, ning need on seotud töötasu, töölt vabastamise, töötajaskonda taasintegreerimise või uuele töökohale asumisega (kui sa jäid töötuks), samuti kehtivad töötervishoiu ja tööohutuse kaitsega seotud meetmed. Samuti kehtib vastuvõtva riigi kodanikega samadel tingimustel sinu suhtes meeste ja naiste võrdsete võimaluste põhimõtte rakendamine seoses töö saamise, kutseõppe, ametialase edutamise, töötingimuste ja sotsiaalkindlustusega.


Ametiühinguga seotud õigused

Sul on õigus astuda sinu valitud ametiühingusse ja kasutada oma ametiühingu õigusi vastuvõtva riigi töötajatega samadel tingimustel. Seepärast võid sa osaleda ametiühingu esindajate valimisel või seada üles oma kandidatuuri. Kui sind valitakse ametiühingu esindajaks, on sul töökohariigi kodanikest esindajatega samad õigused ja privileegid.

Sotsiaalkindlustus

Ühenduse eeskirjadega ei püüta siseriiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme ühtlustada, vaid pigem neid koordineerida. Põhieesmärk on tagada sinu liitumine sotsiaalse kaitse skeemiga ja sinu õiguste olemasolu (eelkõige seoses pensionile jäämisega), olenemata liikmesriigist, kus sa otsustad töötada.
Põhimõtteliselt kindlustatakse sind riigis, kus sa töötad. Sinul ja teatavatel tingimustel
ka sinu perekonnal on õigus samadele sotsiaalkindlustushüvitistele kui
sinu töökohariigi kodanikel. Need õigused hõlmavad haigus- ja sünnitushüvitisi
(nii tervishoiu- kui ka fi nantshüvitised), invaliidsus-, vanadus- ja lesehüvitisi, tööõnnetuste,
kutsehaiguste, surma ja töötusega seoses makstavaid hüvitisi ning peretoetusi.  Ühenduse eeskirjad ei hõlma sotsiaalabi, lisapensione ja ennetähtaegseid vanaduspensione. Sul tuleb maksta vastuvõtva riigi kodanikega võrdseid osamakseid.


Teatavate inimeste kategooriate suhtes kehtivad erieeskirjad, näiteks:
• kui sa oled piiriülene töötaja, s.t et sa elad ühes EL riigis, aga töötad teises ja käid kodus vähemalt üks kord nädalas, siis kehtivad sinu suhtes erieeskirjad seoses tervishoiu- ja töötushüvitistega;
• kui tööandja on sind ajutiselt suunanud tööle teise liikmesriiki, võid sa teatavatel tingimustel ja piiratud aja jooksul olla endiselt kindlustatud liikmesriigis, kus sa tavaliselt töötad.
Hinnates sinu õigust saada sotsiaalkindlustushüvitist sinu töökohariigis, võetakse arvesse kõiki teises EL riigis kindlustatud või töötatud perioode. Kui sa saad vanadus-, invaliidsus- või toitjakaotuspensioni ühes EL riigis, siis on sul teise liikmesriiki elama asudes õigus saada sama pensioni ka selles liikmesriigis. Soovitav on siiski paluda kohalikust sotsiaalkindlustusosakonnast teavet sinu või sinu perekonna konkreetse olukorra kohta.

Sotsiaaltoetused

Sinul ja sinu perekonnal on õigus saada töökohariigi kodanikega võrdseid sotsiaalkindlustushüvitisi
niipea, kui sa alustad selles riigis tööd. Sind ei saa nendest hüvitistest ilma jätta kodakondsuse alusel, elukohaga seotud põhjustel või muul diskrimineerival põhjusel. Seega, kui töökohariik annab oma kodanikele lapse sünni korral intressivaba laenu või tagab neile miinimumsissetuleku, on ka sinul õigus sellistele soodustustele.  Sul on töökohariigi kodanikega samad õigused ka seoses elamispinnaga (nt juurdepääs sotsiaaleluruumile). Kuna iga liikmesriik kehtestab oma sotsiaaltoetused, siis võivad need riigiti erineda. Seepärast peaksid sa taotlema töökohariigi ametiasutustelt täpset teavet selles riigis antavate sotsiaaltoetuste kohta.

Maksud


Sa peaksid teadma, et teises liikmesriigis töötades või sellesse liikmesriiki elama asudes saab sinust seal “maksuresident”.
Fiskaalelukoha mõiste on liikmesriikides erinev. Sa pead järgima selle riigi seadusi, kus on sinu elukoht. Isik, kes on riigis maksuresident, peab tavaliselt deklareerima kogu tulu (“ülemaailmne” tulu). Tema suhtes võivad kehtida ka muud maksud, nagu näiteks omandimaks või pärandimaks. Tulumaksu ja teiste otseste maksudega (nt pärandimaks ja omandimaks) seotud eeskirjad ei ole ELis ühtlustatud. Selle tõttu võib maksu kogumise meetod ja määr olla riigiti väga erinev. Tuleb siiski rõhutada, et EL liikmesriikide vahel on sõlmitud maksualased kokkulepped, mille eesmärgiks on vältida nende inimeste topeltmaksustamist, kes saavad sissetuleku eri riikidest.
Isegi kui sa jääd oma päritoluriigi elanikuks, on sinu töötasu tavaliselt maksustatav
riigis, kus sa töötad. Riigiteenistujate töötasu maksustatakse aga tavaliselt päritoluliikmesriigis.
Üldiselt tuleb siseriiklike maksustamiseeskirjade puhul järgida EL kodanike mittediskrimineerimise
põhimõtet. See kehtib eelkõige maksusoodustuste suhtes. Seepärast peaksid uurima selle riigi maksuhaldurilt, kuhu sa kavatsed elama asuda, millised maksustamiseeskirjad antud riigis kehtivad, või küsima professionaalset nõu.  Samuti peaksid sa võtma ühendust selle riigi maksuhalduriga, kus sa hetkel elad, et teha kindlaks, kas sul on enne lahkumist vaja täita teatavaid formaalsusi.


Perekond

Sinu pereliikmetel on olenemata nende kodakondsusest õigus sinuga kaasa sõita või ühineda sinuga töökohariigis. Sinu perekond on määratletud kui abikaasa, alla 21aastased lapsed (või vanemad, kui nad on sinu ülalpeetavad) ning samuti sinu vanemad ja sinu abikaasa vanemad, kui nad on sinu ülalpeetavad. Teiste pereliikmete puhul on töökohariik kohustatud “suhtuma positiivselt” nende esitatud taotlustesse sinuga ühinemise kohta. Sinuga kaasas olevatel pereliikmetel on õigus saada elamisluba või elamist lubav dokument, mis kehtib sama kaua kui sinu vastav dokument.  Kui sinu abikaasa ja lapsed seda soovivad, siis on ka neil õigus töötada piiranguteta sinu töökohariigis. Pereliikmetel on õigus saada sinu töökohariigis pakutavat üldja kutseharidust. Ka sinu lastel on õigus kasutada selle riigi lastele kättesaadavaid haridusalaseid soodustusi.
Töökohariik võib küsida sinu pereliikmetelt, kes ei ole EL riigi kodanikud, sissesõiduviisat.Pädevad konsulaarasutused peaksid nimetatud viisa andma suhteliselt lihtsalt ja tasuta.


Teise Euroopa Liidu riiki lähetatud töötajad


“Lähetatud” töötajana (s.t kui sa töötad piiratud aja jooksul muus liikmesriigis kui tavaliselt) on sul teatavad eriõigused. Kui sa oled lähetuses üle ühe kuu, siis peab sinu tööandja teatama sulle enne lahkumist kirjalikult sinu töötasu ja töötingimused välismaal viibimise ajal.
Tavaliselt kehtib sinu suhtes jätkuvalt päritoluriigi sotsiaalkindlustusskeem (vt eespool). Sinu sissetuleku maksustamise osas sätestatakse tavaliselt EL liikmesriikide vahel sõlmitud maksualastes konventsioonides, et lähetatud töötaja palka saab maksustada üksnes elukohariigis. Selle suhtes kehtivad teatavad tingimused, millest üks määratleb, et töötaja ei tohiks viibida liikmesriigis, kuhu ta lähetati, 12kuulise ajavahemiku jooksul kauem kui 183 päeva.
Lisainformatsiooni saamiseks soovitatakse sul pöörduda asjaomase liikmesriigi maksuhaldurite
poole.


Piiriülesed töötajad

Kui sa oled piiriülene töötaja, s.t kui sa elad ühes EL riigis, aga töötad teises ja käid kodus vähemalt üks kord nädalas, siis tuleb sind töökoha taotlemise, töötingimuste ja sotsiaaltoetuste osas kohelda nagu töökohariigi kodanikust töötajat.  Tulumaksu puhul maksustatakse erasektori töötajate palk tavaliselt töökohaliikmesriigis.  Sageli on aga liikmesriikide vahel sõlmitud maksualastes konventsioonides sätestatud, et piiriüleseid töötajaid maksustatakse nende elukohariigis. Lisainformatsiooni saamiseks soovitatakse sul pöörduda asjaomase liikmesriigi maksuhaldurite poole.


Füüsilisest isikust ettevõtja õigused

Sul on õigus töötada alaliselt või ajutiselt füüsilisest isikust ettevõtjana igas EL riigis.  EL piires liikuvatel füüsilisest isikust ettevõtjatel on üldjuhul samad õigused kui töötajatel (vt eespool), kuid lisaks sellele kehtivad ka järgmised reeglid.


Asutamisõigus


Sa võid otsustada seada end alaliselt sisse teises EL riigis:
• kandes oma isiklike ja kutsealaste huvide keskme üle sellesse riiki või luues nimetatud huvid selles riigis;
• või moodustades selles riigis kindla kutsealase struktuuri, mis on lisategevusalaks sinu põhitegevusele.
Mõlemal juhul kehtivad ettevõtlustegevuse puhul sinu suhtes samad reeglid kui selle riigi kodanike suhtes, kus sinu majandustegevus toimub.


Teenuste osutamise vabadus


Sa võid otsustada, et osutad oma teenuseid teises riigis, kuid ei sea end seal alaliselt sisse. Kui sa järgid oma elukohariigis kehtivaid kutseala või majandustegevuse eeskirju, siis saad sa põhimõtteliselt pakkuda neid teenuseid ka mujal ELis. Seepärast saad sa abistamise eesmärgil reisida teises riigis asuva kliendi juurde või osutada tasulisi teenuseid oma elukohariigist, ilma et sa peaksid sealt lahkuma (nt andes kliendile nõu telefoni või faksi teel).

Maksud


Tulundus- või tööstustegevusest või vabakutselisena saadud tulu on üldjuhul maksustatav riigis, kus sa elad. Kui sinu majandustegevus toimub aga püsivas tegevuskohas (tööstus- või tulundustegevuse korral) või kindlas kohas (vabade kutsete puhul)
teises liikmesriigis, maksustatakse sinu tulud üldjuhul selles liikmesriigis. Lisainformatsiooni
saamiseks soovitatakse sul pöörduda asjaomase liikmesriigi maksuhalduri poole.


Pensionäride õigused


Kui sa oled töötanud teises EL riigis, on sul õigus seal viibida tingimusel, et:
• sa oled jõudnud pensioni- või pensionieelsesse ikka ning elanud vastuvõtvas liikmesriigis püsivalt üle kolme aasta ja töötanud seal viimased 12 kuud (või oled selle aja jooksul kaotanud töökoha);
• sa oled töö ajal juhtunud õnnetuse tõttu püsivalt töövõimetu. Sel juhul võid sa selles riigis viibida tingimusel, et oled seal töötanud ja elanud vähemalt kaks aastat enne töövõimetuks muutumist. Kui sul on invaliidsuse tõttu õigus saada hüvitist selles EL riigis asuvalt asutuselt, siis on sul õigus viibida nimetatud riigis isegi juhul, kui oled elanud või töötanud seal ainult ühe nädala.  Sa pead taotlema oma sealviibimise õigust kahe aasta jooksul. Sind tuleb kohelda samal viisil kui selle riigi kodanikku (eluaseme, sotsiaalkindlustuse, laste hariduse jm osas), nagu siis, kui sa töötasid.
Kui sul on õigus viibida teises EL riigis, kuna sa vastad eespool sätestatud tingimustele, on ka sinu selles riigis elavatel pereliikmetel õigus seal viibida ja seda isegi pärast sinu surma. Selle töötaja pereliikmed, kes sureb enne teises EL riigis viibimise õiguse tõendamist, võivad seal jätkuvalt elada juhul, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
• surmakuupäevaks on isik töötanud ja elanud riigis üle kahe aasta;
• surma põhjustas tööõnnetus või kutsehaigus;
• hukkunu abikaasa oli pärit vastuvõtvast riigist ja kaotas oma kodakondsuse hukkunuga abielludes. 

 

Allikas: Euroopa Liidu Infokeskus

Artiklite otsing