AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Palgauuringu mõisted
 

Palgauuringu mõisted

Kuu põhipalk töölepinguga kindlaks määratud kuupalk, mis sisaldab kõiki regulaarselt makstavaid nii töölepingu kui ka palgasüsteemiga fikseeritud lisatasusid (nt lisatasu hariduse, staaþi, erioskuste eest). Ei sisalda tulemustasusid, ületunni- ja öötöö eest makstavaid lisatasusid ning puhkusetasusid.

Kuu tulemuspalk kuu tööeesmärkide täitmise eest makstav tulemuspalk. Kuu tulemuspalga hulka on arvatud ka kuupõhiseks teisendatud kvartali tulemuspalk.

Kuu kogupalk koosneb põhipalgast ning keskmisest kuu tulemuspalgast.

Garanteeritud lisatasud tasud, mille maksmine on töölepingus kindlaks määratud ja mille saamine ei sõltu töötaja töötulemustest (näiteks puhkuse lisatasu, 13. palk, jõulupreemia jms). Siia hulka ei kuulu tasu ületunnitöö ja (ajutiste) lisakohustuste täitmise eest.

Aasta põhipalk summa, mis koosneb 12 kuu põhipalgast ning aasta jooksul makstavatest garanteeritud lisatasudest.

Aasta tulemuspalk/preemia poolaasta ja aasta tööeesmärkide täitmise eest makstav tulemuspalk aasta kogusummas.

Aasta kogupalk summa, mis koosneb 12 kuu kogupalgast, aasta jooksul makstavatest garanteeritud lisatasudest ning aasta tulemuspalgast/preemiast.

Pikaajaline tulemuspalk tulemuspalk, mille eesmärgid seatakse pikema perioodi peale kui aasta (näiteks 2-5 aastat).

Autokompensatsioon töötajale makstav kompensatsioon isikliku auto kasutamise eest töösõitudeks.

Ametiauto töötajale tööülesannete täitmiseks kasutada antud auto, mida töötaja saab mingilgi määral kasutada ka isiklikuks otstarbeks.

Töötajate grupid töötajad, kes erinevad üksteisest töö sisu, keerukuse ja vastutuse ulatuse poolest (töölised, müügimehed, keskastmejuhid jne).

Tööperekond - Sarnase sisuga tööde grupp. Tööperekonnas on 1-7 töö keerukuse taset vastavalt sellele, kuivõrd levinud ja diferentseerunud on antud tööd Eestis.

Tööperekonna tase tööperekonna sees on tööd jaotatud erinevatele tasemetele, hinnates nende keerukust, vastutust ning tööks vajalikke eeldusi. Taseme number omab tähtsust ainult sama tööperekonna siseselt ning selle taseme töö väärtus ei pruugi olla sama teiste tööperekondade samade tasemete tööde väärtusega.

Ea = arv, Ta = arv Ea näitab konkreetse analüüsi aluseks olevate ettevõtete arvu. Nt Ea = 96 tähendab, et vaadeldud kogumis on 96 ettevõtet, kelle põhjal on vastuste osakaalud arvutatud. Ta tähendab töötajate arvu nendest ettevõtetest kokku.

Keskmine aritmeetiline keskmine, mis saadakse hulga liikmete väärtuste liitmisel ja seejärel jagamisel liikmete arvuga hulgas. Keskmine on esitatud juhul, kui hulgas on andmeid vähemalt viiest ettevõttest.

90% ülemine detsiil tase, millest 10% palkadest (või muudest näitajatest) on kõrgemad ning 90% madalamad kui antud väärtus.

10% alumine detsiil tase, millest 10% palkadest (või muudest näitajatest) on madalamad ning 90% kõrgemad kui antud väärtus.

75% ülemine kvartiil tase, millest 25% palkadest (või muudest näitajatest) on kõrgemad ning 75% madalamad kui antud väärtus.

25% alumine kvartiil tase, millest 25% palkadest (või muudest näitajatest) on madalamad ning 75% kõrgemad kui antud väärtus.

Allikas: Äripäev Online
Artiklite otsing