AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Kui­das vä­lis­maal ars­tia­bi saab?
 

Kui­das vä­lis­maal ars­tia­bi saab?


Kõik Ees­ti Hai­ge­kas­sa kind­lus­ta­tud saa­vad ala­tes 1. maist Eu­roo­pa Lii­dus vii­bi­des väl­ti­ma­tut ars­tia­bi sel­le maa sea­du­se alu­sel, kus nad vii­bi­vad just na­gu oleks isik seal kind­lus­ta­tud. Sel­leks tu­leb aga en­ne võõra­le maa­le mi­ne­kut hai­ge­kas­sast võtta vor­mi­ko­ha­ne tõend.


EL-i töö­le min­nes tu­leb tööd and­va rii­gi esin­da­jailt uu­ri­da, mil­li­sed on seal võima­lu­sed ra­vi­kind­lus­tu­seks. Kui ini­me­ne lah­kub Ees­tist ning tal siin töö­su­het ei säi­li, hak­ka­vad te­ma mak­sud lae­ku­ma tei­se­le rii­gi­le, mistõttu ei ole ta ka enam Ees­ti Hai­ge­kas­sas kind­lus­ta­tud. Kui ini­me­ne aga Ees­tist mu­ja­le lä­he­ta­tak­se, jääb te­ma kind­lus­ta­ja­rii­giks Ees­ti. Lä­he­ta­tud töö­ta­ja saab ükskõik mil­li­ses EL-i rii­gis iga­su­gust ars­tia­bi sel­le maa kind­lus­ta­tu­te­ga võrd­selt.
Üldi­selt on kõiki­del isi­ku­tel, kes Ees­tist tei­se rii­ki aju­ti­selt ela­ma asu­vad, mõtte­kas Ees­ti Hai­ge­kas­sas­se he­lis­ta­da ning uu­ri­da, mil­li­sed on te­ma õigu­sed mu­jal. Kui isik Ees­ti Hai­ge­kas­sas kind­lus­ta­tuks ei jää, tu­leks kind­las­ti ühen­dust võtta sel­le maa ra­vi­kind­lus­tu­sa­su­tu­se­ga, ku­hu ela­ma asu­tak­se.

 

Artiklite otsing