AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Kas on va­ja­lik nii töö- kui ka ela­mis­lu­ba?
 

Kas on va­ja­lik nii töö- kui ka ela­mis­lu­ba?


Eu­roo­pa Lii­du rii­ki­des ei ole eral­di ela­mis- ja töö­lu­ba, vaid ela­mis­lu­ba töö­ta­mi­seks. Sel­li­se loa väl­jas­ta­mi­ne on prae­gus­te liik­mes­rii­ki­de ko­da­ni­ke­le üsna liht­ne ja for­maal­ne, kuid as­ja muu­da­vad kee­ru­li­se­maks va­na­de liik­mes­maa­de keh­tes­ta­tud pii­ran­gud.

EL-i ko­da­nik võib liik­mes­rii­gis vii­bi­da il­ma ela­mis­loa­ta ku­ni kolm kuud, ala­tes rii­ki si­se­ne­mi­se päe­vast mõist­li­ku aja jook­sul ja tö­öot­si­mi­se eesmär­gil, mis näi­teks Ees­ti õigu­se ko­ha­selt on pii­ra­tud kuue kuu­ga. Pi­ke­maks ajaks on va­ja­lik ela­mis­lu­ba, mis lii­du ko­da­ni­ku­le an­tak­se töö­ta­mi­seks, et­tevõtlu­se­ga te­ge­le­mi­seks ja õppi­mi­seks. Ko­da­ni­ku pe­re­kond saab ela­mis­loa te­ma juu­res ela­mi­seks. Olu­li­ne on mär­ki­da, et lii­du ko­da­nik ja te­ma pe­re­kond pea­vad oma­ma pii­sa­valt ra­ha ja ter­vi­se­kind­lus­tus­le­pin­gut, et väl­ti­da koor­maks muu­tu­mist tei­se liik­mes­rii­gi ra­vi­kind­lus­tussüstee­mi­le.

Ees­ti ko­da­nik peab va­na­des­se liik­mes­rii­ki­des­se töö­le mi­nes taot­le­ma töö­lu­ba, see an­tak­se tal­le üld­ju­hul siis, kui ame­ti­ko­ha­le ei lei­ta oma rii­gi ko­da­nik­ku. Mi­tu liik­mes­rii­ki on ju­ba liht­sus­ta­nud ja kii­ren­da­nud eest­las­te­le töö­lu­ba­de and­mi­se me­net­lust.
Ko­da­kond­sus- ja mig­rat­sioo­nia­me­t

Artiklite otsing