Jurist

JURIST

Töö iseloom

Juriste töötab kõikjal, kus on tegemist õigusküsimuste ja seadustega - riigiasutustes, õigusbüroodes, erapraksises ja ka ettevõtetes. Ettevõtte juristi tööülesanneteks on ettevõ tte võ i asutuse töö juriidiline nõustamine, lepingute juriidiline kontroll ja ettevõ tte esindamine kohtus. Õ igusküsimused võ ivad puudutada valitsuse regulatsioone, omandiküsimusi, patente võ i suhteid töötajate esindajaga. Selle töö aluseks on seaduste hea tundmine, millega peavad vastavuses olema kõ ik ettevõ tte võ i asutuse tegevused. Uute lepingute sõlmimise juures vaatab jurist üle, et lepingutekst oleks üheselt mõisteteav ja ei läheks vasuollu teiste lepingutega. Jurist peab vastutava isikuna allkirjastama lepingu. Kui siiski on juhtunud, et kellelgi on ettevõttele võ i asutusele pretensioone, milleks ta on pöördunud kohtu poole õ iguse saamiseks, või on keegi rikkunud ettevõ tte võ i asutuse õ igusi võ i kohustusi selle ees, tuleb juristil asuda tööandjat kaitsma. Kui tegu on keerulise juhtumiga, võib ettevõ te võ i asutus lisaks juristile kasutada advokaadi teeneid. Jurist peab ettevõ tte võ i asutuse esindajana saama tutvuda kohtuasja materjalidega, misjärel ta asub läbi töötama konkreetse kohtuasja seadusandlikku tausta ja sellest tulenevaid võ imalusi kohtuasja lahendamiseks tööandjale soodsalt. Juristi ülesandeks on esitada vastused ettevõ tte võ i asutuse vastu suunatud nõ uetele. Kui tegemist on vastupidise juhtumiga, mil ettevõ tte või asutuse juhid tunnevad õ igusi võ i kohustusi selle ees rikutud olevat, valmistab jurist ette materjalid kohtusse andmiseks. Tavaliselt tuleb teha põ hjalikku eeltööd, külastada raamatukogusid ja konsulteerida teiste juristidega. Üheks tööülesandeks võ ib olla tööandja abistamine võ lgade sissenõ udmisel. Kui keegi on ettevõ ttele võ i asutusele võ lgu ja ei ole seda tähtajaliselt ära maksnud, tuleb juristil esitada materjalid kohtuorganitele ja teha politseile avaldus kohustuste mittetäitmisest. Jurist nõustab juriidilist nõuannet vajavaid töötajaid. Ta kuulab ära probleemi, täpsustab probleemi erinevaid külgi ja pakub lahendusvariante. Asutusel võ i ettevõ ttel võ ib vastavalt vajadusele olla mitmeid juriste, kes kõ ik tegelevad oma kindla valdkonnaga. Näiteks võib üks jurist tegeleda äriõigusega, teine keskkonnaõ igusega ja kolmas asjaõ igusega.

Töötingimused

Juristid viibivad enamuse tööajast kontoris, raamatukogudes ja kohtusaalides. Kohtumine ettevõ tte võ i asutuse klientidega toimub sageli väljaspool tööandja ruume. Palju tuleb ringi liikuda, et koguda tõ endusmaterjali võ i konsulteerida kohtu- võ i uurimisorganitega võ i valitsusasutustega. Tavaliselt on juristidel normeeritud tööaeg, kuid vahel on vaja kiiresti lahendada tähtsaid küsimusi, mis ei sõltu tööajast. Sel juhul tuleb teha ületunde. Kohtuskäimine ja seal esinemine võ ivad tekitada stressi ja pingeid.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Juristiharidus on ülikooliharidus. Kuigi on palju praktiseerivaid juriste, kel pole teaduslikku kraadi, muutub üha enam oluliseks selle olemasolu. Teatud positsioon, näiteks vandeadvokaadiks saamine, eeldab pikaajalist praktiseerimist ja mitmete eksamite läbimist. Juristi olulisimaks omaduseks ongi pidevalt juurde õ ppida, olla kursis viimase aja muutustega seadusandluses ja osata leida vajalikku informatsiooni. Oluliseks võ ib osutuda iseenda veendumuste mahasurumine tööandja huvides. Hea esinemisoskus, selge mõistus ja kiire mõ tlemine, hea loogika ja püsivus on eduka juristikarjääri alused. Juristieetikas on oluline, et temale usaldatud informatsioon ei jõ uaks kõrvaliste isikuteni. Lepingutega kaasnev materiaalsed kohustused ning saavutatavate kohtulahendite mõ ju ettevõ tte võ i asutuse edasisele tegevusele tähendavad suurt vastutust. Kuigi juristitööd tasustatakse hästi, saavad rikkaks ja kuulsaks vaid parimad. Sellega kaasneb suur töö ja loobumine paljust, tihti kannatab isiklik elu.

Artiklite otsing