2023-08-23 14:48:55

Jurist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Tallinna Ülikooli õigus-ja hanketalitusse on oodatud tööle jurist, kelle eesmärgiks on Tallinna Ülikooli intellektuaalomandi valdkonna õigusaktide ja toimingute õiguspärasuse ning ülikooli huvidele ja eesmärkidele vastavuse tagamine.
Tegemist on tähtajalise töölepinguga vanemapuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks.

Juristi peamisteks ülesanneteks on:
• ülikooli sisemiste intellektuaalomandi valdkonna õigusaktide, lepingute, dokumentide ja toimingute põhimõtete väljatöötamine, analüüs, muutmine, arendamine ja regulaarne juriidiline analüüs kehtiva õigusega vastavuse tagamiseks;
• ülikooli töötajate igakülgne juriidiline nõustamine, sh koolitamine ja ülikooli huvide kaitse intellektuaalomandi valdkonnas;
• ülikooli esindamine intellektuaalomandi valdkonna projektides, komisjonides, töörühmades ning intellektuaalomandi valdkonna võrgustikes;
• ülikooli esindamine intellektuaalomandi valdkonna vaidlustes või ülikooli nimel koostöö tegemine õigusteenuse osutajaga ja vajalike dokumentide kogumine ja koostamine;
• intellektuaalomandi valdkonna õigusaktide ja/või õigusaktide eelnõude analüüs, kooskõlastamine, mõjude hindamine ja hinnangute andmine lähtudes ülikooli intellektuaalomandi valdkonna eesmärkidest ja huvidest.

Ootused kandidaadile

Sobival kandidaadil on:
• magistrikraad õigusteadustes või sellele vastav kvalifikatsioon;
• vähemalt 3-aastane juriidilise töö kogemus, sh soovitavalt Euroopa Liidu projektide valdkonnas;
• head teadmised intellektuaalomandi valdkonna seadusandlusest;
• terviku nägemise ja info süstematiseerimise oskus;
• väga hea suuline ja kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus;
• oskus suunata protsesse ja kaasata inimesi.
• eesti ja inglise keele valdamine kõrgtasemel (C1);
• kontoritarkvara kasutusoskus (MS Office);
• isikuomadustest on oluline kohusetundlikkus, algatus-, vastutus- ja otsustusvõime, juriidiliste otsuste ja toimingutega kaasnevate õiguslike tagajärgede ettenägelikkus, usaldusväärsus, korrektsus ning väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus.

Eelise annab:
• head teadmised Eesti teadus- ja arendustegevuse korraldusest ja regulatsioonidest;
• EL-i ja rahvusvaheliste rahastusprogrammide ja intellektuaalse omandiga seonduvate institutsioonide tundmine.

Ettevõte pakub

Ülikool pakub:
• tähtajalist töölepingut;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd avalik-õiguslikus ülikoolis;
• professionaalset ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamisvõimalusi, sh osalemist tööga seotud ainekursustel ülikoolis ja välislähetusi partnerülikoolidesse;
• paindlikku töökorraldust, sh kaugtöövõimalust;
• tervisesportimise võimalusi;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas.